Zbrane hromadného ničenia – boj proti ich šíreniu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie (SZBP) 2017/809 o vykonávaní rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutie v súlade so stratégiou EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z roku 2003 podporuje vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540. Nasleduje po podobných rozhodnutiach prijatých v roku 2006, v roku 2008 a v roku 2013.

Cieľom stratégie EÚ je predchádzať programom zbraní hromadného ničenia (ZHN) na celom svete, odrádzať od nich, zastaviť ich a, ak je to možné, odstrániť ich. Medzi základné zásady stratégie od jej počiatkov v roku 2003 patria:

HLAVNÉ BODY

Rada stratégiu neustále monitoruje a každých šesť mesiacov sú jej doručované správy o pokroku.

Stratégia sa vykonáva prostredníctvom rôznych projektov a činností, napríklad:

EÚ prijala v roku 2008 nové smery činnosti v boji proti šíreniu ZHN. Ich cieľom bolo zefektívniť stratégiu z roku 2003, napríklad zvyšovaním informovanosti vo vedeckých, akademických a finančných inštitúciách a vypracovaním opatrení na zabránenie prenosu poznatkov o ZHN nesprávnym stranám. Zdôrazňujú význam stratégie z roku 2003 a zásady, ktoré určujú činnosť EÚ (účinný multilateralizmus, prevencia a medzinárodná spolupráca), ako aj ich úlohu pri podpore vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540.

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1540 zaväzuje signatárov k tomu, aby žiadnym spôsobom nepodporovali neštátne subjekty* pri:

jadrových, chemických alebo biologických zbraní a ich nosičov.

V roku 2011 prijala Bezpečnostná rada rezolúciu OSN č. 1977, ktorá opätovne potvrdzuje, že šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Do roku 2021 predlžuje mandát výboru 1540 – výboru, ktorého úlohou je aktívne spolupracovať so štátmi a príslušnými medzinárodnými, regionálnymi a subregionálnymi organizáciami s cieľom podporovať výmenu skúseností, získaných poznatkov a účinných postupov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje rezolúcia BR OSN č. 1540.

V rozhodnutí sa uvádza podpora EÚ venovaná v súlade so stratégiou proti šíreniu ZHN cieľu posilňovať úlohu Bezpečnostnej rady OSN a zlepšovať jej odborné kapacity potrebné na riešenie výziev týkajúcich sa šírenia. Táto podpora v praxi pozostáva zo subregionálnych pracovných seminárov, návštev príslušných krajín, stretnutí, podujatí, odbornej prípravy a úsilia v oblasti styku s verejnosťou. Za technické vykonávanie projektov zodpovedá Úrad OSN pre otázky odzbrojenia podľa potreby v spolupráci s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Africkou úniou, Organizáciou amerických štátov a Ligou arabských štátov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Neštátny subjekt: osoba alebo organizácia s významným politickým vplyvom, ktorá však nie je spojená so žiadnou konkrétnou krajinou alebo štátom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/809 z 11. mája 2017 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov (Ú. v. EÚ L 121, 12.5.2017, s. 39 – 44)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/259 zo 17. februára 2015 na podporu činností Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2015, s. 14 – 28)

Rozhodnutie Rady 2014/913/SZBP z 15. decembra 2014 na podporu Haagskeho kódexu správania a nešírenia balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 360, 17.12.2014, s. 44 – 52)

Rozhodnutie Rady 2013/668/SZBP z 18. novembra 2013 na podporu aktivít Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti biologickej bezpečnosti a biologickej ochrany v rámci stratégie Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 310, 20.11.2013, s. 13 – 19)

Rozhodnutie Rady 2013/391/SZBP z 22. júla 2013 na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov (Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2013, s. 40 – 44)

Následné zmeny rozhodnutia 2013/391/SZBP boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Rady 2010/430/SZBP z 26. júla 2010, ktorým sa zriaďuje európska sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2010, s. 5 – 9)

Jednotná akcia Rady 2008/368/SZBP zo 14. mája 2008 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2008, s. 78 – 83)

Jednotná akcia Rady 2006/419/SZBP z 12. júna 2006 na podporu vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1540 (2004) a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 165, 17.6.2006, s. 30 – 34)

Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z 10. decembra 2003 (dok. 15708/03 – neuverejnené v úradnom vestníku)

Posledná aktualizácia 02.03.2018