Európska agentúra pre riadenie vonkajších hraníc – Frontex

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vytvára sa ním Frontex – Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

Nariadením (EÚ) č. 1168/2011 sa mení pôvodný akt s cieľom zlepšiť integrované riadenie vonkajších hraníc EÚ a posilniť spoluprácu medzi úradmi pohraničnej stráže jednotlivých krajín.

V ďalšej zmene, v nariadení (EÚ) č. 656/2014, sa stanovili pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce riadenej agentúrou Frontex.

HLAVNÉ BODY

Úlohy

Hlavné úlohy agentúry Frontex sú:

Vybavenie

Agentúra Frontex môže kupovať/prenajímať svoje vlastné vybavenie na účely kontroly hraníc (vozidlá, plavidlá, vrtuľníky a pod.), prípadne ho môže nakupovať spoločne s krajinami EÚ.

Operačný plán

Operačný plán (vypracovaný pred spoločnými operáciami, rýchlymi pohraničnými zásahmi a pilotnými projektmi) má zahŕňať všetky aspekty danej činnosti, ako napríklad:

Tímy pohraničnej stráže EÚ

Tímy európskej pohraničnej stráže sa nasadzujú v spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch a pilotných projektoch koordinovaných agentúrou Frontex.

Tvoria ich príslušníci pohraničnej stráže z krajín EÚ a odborníci na rôzne oblasti riadenia hraníc, napríklad na:

Spolupráca

Agentúra Frontex môže spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou EÚ pre základné práva, úradmi krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a medzinárodnými organizáciami, napríklad s Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).

Eurosur

V roku 2013 začal na základe osobitného nariadenia fungovať Európsky systém hraničného dozoru (Eurosur). Cieľom tohto rámca určeného na výmenu informácií je zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ. Má podporovať krajiny EÚ:

Agentúra Frontex zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní a analýze „európskeho situačného obrazu“, preskúmavaní udalostí, ktoré sa v poslednej dobe odohrávajú na hraniciach niektorých krajín EÚ a ktoré by mohli pomôcť odhaliť meniace sa trasy alebo nové metódy používané v zločineckých sieťach.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. mája 2005.

KONTEXT

Agentúra Frontex začala fungovať v roku 2005. Sídli vo Varšave v Poľsku.

V súvislosti s európskou migračnou agendou Európska komisia v decembri 2015 vydala návrh na vytvorenie Európskej agentúry pre pohraničnú apobrežnú stráž . Vybudovala by sa z agentúry Frontex a úradov krajín EÚ zodpovedných za riadenie hraníc. Umožnila by integrovanejšie riadenie vonkajších hraníc EÚ.

HLAVNÝ POJEM

*Krajiny schengenského priestoru: európske krajiny, ktoré podpísali dohodu o odstránení hraničných kontrol a umožnení voľného pohybu všetkých občanov signatárskych krajín, ďalších krajín EÚ a niektorých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Krajiny schengenského priestoru sú: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Taliansko.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (Eurosur) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11 – 26)

Posledná aktualizácia 02.05.2016