Uznávanie a výkon príkazov na konfiškáciu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV – uplatňovanie zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Súdnemu orgánu z jednej krajiny Európskej únie (EÚ) umožňuje poslať príkaz na zmrazenie alebo konfiškáciu majetku priamo súdnemu orgánu v inej krajine EÚ, v ktorej bude uznaný a vykonaný bez akýchkoľvek ďalších formalít.

HLAVNÉ BODY

Čo je to príkaz na konfiškáciu?

Ide o trvalé opatrenie na spätné získanie nezákonne nadobudnutého majetku od páchateľov trestných činov alebo ich spolupáchateľov.

Trestné činy

Posielanie

Uznávanie a výkon

Neuznanie a nevykonanie

Výkon príkazu môže byť zamietnutý, ak sa neposkytne osvedčenie, je nekompletné alebo jednoznačne nesúvisí s príkazom. Výkon môže byť zamietnutý v niekoľkých ďalších situáciách, napr. ak:

Odklad výkonu

Výkon môže byť v niektorých prípadoch odložený, a to ak:

Zainteresované strany

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby akákoľvek zainteresovaná strana vrátane oprávnených tretích strán mali právne opravné prostriedky voči uznaniu a výkonu príkazu na konfiškáciu v záujme zachovania ich práv.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. novembra 2006. Krajiny EÚ ho mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 24. novembra 2008.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59 – 78)

Následné zmeny rámcového rozhodnutia 2006/783/SVV boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45 – 55)

Pozri konsolidované znenie.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade na základe článku 22 rámcového rozhodnutia Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu [KOM(2010) 428 v konečnom znení z 23. augusta 2010]

Posledná aktualizácia 07.12.2016