Nesporné nároky – európsky exekučný titul

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 805/2004 – vytvorenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na občianske a obchodné veci. Nevzťahuje sa najmä na daňové, colné alebo správne veci. Uplatňuje sa vo všetkých krajinách EÚ okrem Dánska.

Nárok sa považuje za nesporný, ak:

Európsky exekučný titul

Rozhodnutie o nespornom nároku je osvedčené ako európsky exekučný titul krajinou EÚ, ktorá vydala rozhodnutie (členský štát pôvodu). Osvedčenie sa vydáva pomocou vzorového formulára. Môže sa uplatňovať len na časti rozhodnutia a v takom prípade sa titul nazýva „čiastkový európsky exekučný titul“.

Minimálne normy

Na to, aby rozhodnutie o nespornom nároku mohlo byť osvedčené ako európsky exekučný titul, súdne konanie v krajine EÚ pôvodu musí spĺňať určité procesné požiadavky.

Pri osvedčovaní rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu sú preto povolené len metódy doručovania dokumentov uvedené v nariadení.

Dokument o začatí konania musí obsahovať podrobnosti o:

Krajina EÚ pôvodu musí zabezpečiť právo na preskúmanie rozhodnutia vo výnimočných prípadoch.

Výkon

Na vykonávacie konanie sa majú uplatňovať právne predpisy krajiny EÚ, v ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia (členský štát výkonu). Veriteľ musí predložiť orgánom zodpovedným za výkon:

Od veriteľov sa nevyžaduje žiadna záruka, kaucia ani vklad akéhokoľvek druhu z dôvodu, že sú cudzími štátnymi príslušníkmi alebo že nemajú bydlisko alebo pobyt v krajine EÚ výkonu.

Príslušný súd v krajine EÚ výkonu môže za určitých podmienok zamietnuť výkon rozhodnutia, ak je nezlučiteľné s predošlým rozhodnutím vydaným v ktorejkoľvek krajine EÚ alebo krajine mimo EÚ. V určitých prípadoch môže vykonávacie konanie prerušiť.

Záverečné a všeobecné ustanovenia

Na uľahčenie prístupu k vykonávaciemu konaniu krajiny EÚ zabezpečia všeobecnej verejnosti a odborným kruhom príslušné informácie v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Veritelia sa môžu naďalej voľne rozhodnúť, že sa budú domáhať uznania a výkonu rozhodnutia podľa nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Týmto nariadením okrem toho nie je dotknuté uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1393/2007 o odosielaní súdnych a mimosúdnych písomností.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. októbra 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15 – 39)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 805/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 28.06.2016