Rámcové rozhodnutie o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je zabezpečiť, aby sa za niektoré závažné prejavy rasizmu a xenofóbie v rámci celej Európskej únie (EÚ) ukladali účinné, primerané a odradzujúce tresty. Okrem toho sa snaží zlepšiť a podporiť justičnú spoluprácu v tejto oblasti.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.

SÚHRN

Toto rámcové rozhodnutie ako pokračovanie jednotnej akcie 96/443/SVVstanovuje aproximáciu zákonov a právnych predpisov členských štátov EÚ v oblasti trestných činov, ktoré zahŕňajú niektoré prejavy rasizmu a xenofóbie. Niektoré závažné prejavy rasizmu a xenofóbie musia mať povahu trestného činu vo všetkých členských štátoch EÚ a musia sa za ne ukladať účinné, primerané a odradzujúce tresty.

Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané:

Slovné prejavy nenávisti

Niektoré formy skutkov, tak ako sú uvedené nižšie, sa trestajú ako trestné činy:

Podnecovanie, pomoc a navádzanie k páchaniu vyššie uvedených trestných činov je takisto trestné.

V súvislosti s vyššie uvedenými trestnými činmi musia členské štáty EÚ zabezpečiť, aby sa za ne ukladali:

V súvislosti s právnickými osobami musia byť tresty účinné, primerané a odradzujúce a musia zahŕňať trestné pokuty alebo pokuty netrestnej povahy. Okrem toho sa právnickým osobám môžu uložiť aj iné tresty:

Začatie vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci rasistických a xenofóbnych činov nesmie byť závislé od oznámení alebo obvinení zo strany obete.

Zločiny z nenávisti

Vo všetkých prípadoch sa rasistická a xenofóbna motivácia považuje za priťažujúcu okolnosť alebo súdy musia byť oprávnené brať takúto motiváciu do úvahy pri určovaní trestov, ktoré chcú uložiť.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV

6.12.2008

28.11.2010

Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008

SÚVISIACE AKTY

Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcového rozhodnutia Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva ( COM(2014) 27 final z 27.1.2014 - neuverejnené v úradnom vestníku).

Správa poukazuje na skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ neúplne a/alebo nesprávne transponovali ustanovenia rámcového rozhodnutia, a to najmä v súvislosti s trestnými činmi popierania, schvaľovania a hrubého zľahčovania niektorých medzinárodných zločinov.

Väčšina členských štátov EÚ disponuje ustanoveniami, ktoré trestajú verejné podnecovanie k rasistickému a xenofóbnemu násiliu alebo nenávisti, ale niektoré z nich netransponujú úplne trestné činy uvedené v rámcovom rozhodnutí. Diery takisto zostávajú aj v prístupe k rasistickej a xenofóbnej motivácii, zodpovednosti právnických osôb a jurisdikcii.

Komisia v priebehu roka 2014 zapojí členské štáty EÚ do bilaterálnych rokovaní s cieľom zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu rozhodnutia.

Posledná aktualizácia 15.06.2014