Európska sieť pre zločiny genocídy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2002/494/SVV – sieť kontaktných miest týkajúcich sa genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa vytvára sieť národných kontaktných miest (jeden v každej krajine EÚ), ktoré majú zlepšiť spoluprácu v boji proti genocídam*, zločinom proti ľudskosti* a vojnovým zločinom*.

HLAVNÉ BODY

V každej krajine EÚ sa zriaďujú národné kontaktné miesta určené na výmenu informácií o vyšetrovaní týchto trestných činov. Podrobné údaje o každom kontaktnom mieste sa musia poslať generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý potom odovzdá tieto údaje národným kontaktným miestam v iných krajinách EÚ.

Národné kontaktné miesta si na žiadosť ostatných národných kontaktných miest navzájom poskytujú informácie týkajúce sa vyšetrovania genocíd, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Rada EÚ každoročne informuje Európsky parlament o činnosti siete kontaktných miest.

Sieť sa schádza dvakrát ročne na zasadnutiach, ktoré zvoláva predsedníctvo Rady EÚ, s cieľom koordinovať prebiehajúce úsilie zamerané na vyšetrovanie a stíhanie osôb podozrivých zo spáchania genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, prípadne z účasti a nich.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 13. júna 2002.

KONTEXT

Všetky krajiny EÚ ratifikovali Rímsky štatút zo 17. júla 1998 o založení Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý rozhoduje o veciach týkajúcich sa genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Vyšetrovanie a stíhanie činov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov je však primárne zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov. Práve preto je potrebná užšia spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi, aby sa zabezpečil úspešný boj proti takýmto zločinom.

HLAVNÉ POJMY

*Genocída – činy spáchané s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť určitú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu.

*Zločiny proti ľudskosti – činy spáchané v rámci rozsiahleho a systematického útoku namiereného proti civilnému obyvateľstvu.

*Vojnové zločiny – spáchané činy, ktoré sú v rozpore so zákonmi vojny (napr. Ženevskými dohovormi). Ako príklad možno uviesť zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, zabíjanie rukojemníkov alebo úmyselné ničenie miest, dedín a obcí.

AKT

Rozhodnutie Rady 2002/494/SVV z 13. júna 2002, ktorým sa vytvára Európska sieť kontaktných miest, pokiaľ ide o osoby zodpovedné za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny (Ú. v. ES L 167, 26.6.2002, s. 1 – 2)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2003/335/SVV z 8. mája 2003 o vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (Ú. v. EÚ L 118, 14.5.2003, s. 12 – 14)

Posledná aktualizácia 26.11.2015