Pravidlá EÚ týkajúce sa teroristických trestných činov a súvisiacich trestov

Na základe tohto rámcového rozhodnutia (2002/475/SVV) a jeho pozmeňujúceho rozhodnutia (2008/919/SVV) sú krajiny EÚ povinné zladiť svoje právne predpisy a zaviesť minimálne tresty za teroristické trestné činy. V rozhodnutiach sú vymedzené teroristické trestné činy, ako aj trestné činy súvisiace s teroristickými skupinami a trestné činy súvisiace s teroristickými aktivitami. Stanovujú sa v nich pravidlá, ktoré sa majú transponovať v krajinách EÚ.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu

SÚHRN

Na základe tohto rámcového rozhodnutia (2002/475/SVV) a jeho pozmeňujúceho rozhodnutia (2008/919/SVV) sú krajiny EÚ povinné zladiť svoje právne predpisy a zaviesť minimálne tresty za teroristické trestné činy. V rozhodnutiach sú vymedzené teroristické trestné činy, ako aj trestné činy súvisiace s teroristickými skupinami a trestné činy súvisiace s teroristickými aktivitami. Stanovujú sa v nich pravidlá, ktoré sa majú transponovať v krajinách EÚ.

ČO JE CIEĽOM TÝCHTO RÁMCOVÝCH ROZHODNUTÍ?

V rozhodnutiach sa vymedzuje:

koncepcia teroristického trestného činu ako kombinácie:

objektívnych prvkov (vražda, ublíženie na zdraví, branie rukojemníka, vydieranie, páchanie útokov, vyhrážanie sa spáchaním ktoréhokoľvek z uvedených činov atď.) a

subjektívnych prvkov (skutky spáchané s cieľom vážne zastrašovať obyvateľstvo, destabilizovať alebo poškodiť štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo prinútiť vládu, aby sa zdržala konania);

teroristická skupina ako štruktúrovaná skupina viac ako dvoch osôb zriadená na určité obdobie a konajúca s úmyslom páchať teroristické trestné činy.

Každá krajina EÚ je zároveň povinná:

kriminalizovať prípravné úkony ako trestné činy spojené s teroristickými aktivitami. Ako príklad možno uviesť verejné podnecovanie k spáchaniu teroristického trestného činu, nábor a výcvik na terorizmus a krádež, vydieranie alebo falšovanie s cieľom spáchať teroristické trestné činy;

kriminalizovať podnecovanie, napomáhanie alebo navádzanie k určitým typom trestných činov, ako aj pokusy o ich spáchanie;

zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb a stanoviť pravidlá a prahy trestov a sankcií;

určiť súdnu príslušnosť pri teroristických trestných činoch, keď je trestný čin spáchaný na jej území alebo na palube lode alebo lietadla letiaceho pod jej vlajkou;

určiť súdnu príslušnosť, ak páchateľ je jej štátnym príslušníkom alebo osobou majúcou trvalý pobyt v tejto krajine, trestný čin je spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jej území, trestný čin je spáchaný proti ľuďom alebo inštitúciám v krajine EÚ alebo proti inštitúcii EÚ so sídlom v tejto krajine;

určiť súdnu príslušnosť v prípadoch, keď krajina odmieta odovzdať, alebo vydať osobu podozrivú alebo usvedčenú z teroristického trestného činu;

spolupracovať s ostatnými krajinami EÚ a rozhodnúť, ktorá z nich je súdne príslušná, ak je do danej veci zapojených viacero krajín;

prijať opatrenia na zabezpečenie primeranej pomoci rodinám obetí.

HLAVNÉ BODY

Európska komisia vo svojej správe zo septembra 2014 o vykonávaní rámcového rozhodnutia z roku 2008 konštatuje, že väčšina krajín EÚ (okrem Írska a Grécka) prijala opatrenia týkajúce sa kriminalizácie novozavedených trestných činov verejného podnecovania, náboru a výcviku na terorizmus.

Ostáva niekoľko otvorených otázok o tom, ako zaradenie tohto rámcového rozhodnutia do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ ovplyvní takzvané nepriame podnecovanie* a kriminalizáciu činov spáchaných takzvanými osamelými vlkmi**. Európska Komisia však vyzvala krajiny EÚ, aby objasnili tieto otázky, čo jej umožní dokončiť hodnotenie.

V správe zdôraznila potrebu komplexnejšieho prístupu k presadzovaniu práva s cieľom zamerať sa na včasnú prevenciu radikalizácie a náboru na terorizmus.

Správa vyzýva krajiny EÚ, aby monitorovali a vyhodnocovali uplatňovanie opatrení trestného práva na terorizmus a pritom náležite zohľadňovali ochranu základných práv.

Podrobnejší prehľad opatrení na transpozíciu v krajinách EÚ je uvedený v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je priložený k správe.

Komisia má v roku 2015 vykonať posúdenie vplyvu s cieľom aktualizovať rámcové rozhodnutie 2008/919/SVV v roku 2016. Cieľom je zabezpečiť jednotnosť právnych predpisov v rámci EÚ proti trestným činom spojeným so zahraničnými teroristickými bojovníkmi.

Rada zvažuje, že v mene EÚ podpíše Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (CETS č. 196) a jeho dodatkový protokol. Dodatkový protokol je venovaný fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov a nadväzuje na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2178(2014) z 24. septembra 2014.

KONTEXT

V súlade so závermi Európskej rady v Tampere v roku 1999, v ktorých sa terorizmus označil za jedno z najzávažnejších porušení základných slobôd, ľudských práv a zásad, a v nadväznosti na akčný plán schválený na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 21. septembra 2001 bolo prijaté rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV na účinnejší boj proti terorizmu.

HLAVNÉ POJMY

* Nepriame podnecovanie: prejav, ktorý len nepriamo podnecuje alebo hrozí podnietením na teroristické činy, napríklad ak predchádzajúce výroky teroristu môžu jeho priaznivci chápať ako výzvu na pokračovanie v teroristických činnostiach.

** Osamelí vlci: teroristi konajúci samostatne.

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV

22. júna 2002

31. decembra 2002

Ú. v. EÚ L 164, 22.6.2002, s. 3 - 7

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2008/919/SVV

9. decembra 2008

9. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 21 - 23

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie vychádzajúca z článku 11 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu [KOM(2007) 681 v konečnom znení zo 6. novembra 2007].

Správa Komisie na základe článku 11 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu [KOM(2004) 409 v konečnom znení z 8. júna 2004].

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu [COM(2014) 554 final z 5. septembra 2014].

Pracovný dokument útvarov Komisie priložený k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu [SWD(2014) 270 final z 5. septembra 2014].

Posledná aktualizácia: 02.06.2015