Účinnejšie postupy vydávania osôb - európsky zatykač

Osoba, ktorá sa dopustila závažného trestného činu v krajine EÚ, ale žije v inej krajine EÚ, môže byť vrátená do prvej krajiny, aby mohla byť rýchlo postavená pred súd bez veľkej administratívnej záťaže.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi.

SÚHRN

Osoba, ktorá sa dopustila závažného trestného činu v krajine EÚ, ale žije v inej krajine EÚ, môže byť vrátená do prvej krajiny, aby mohla byť rýchlo postavená pred súd bez veľkej administratívnej záťaže.

AKÝ JE CIEĽ RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Zlepšuje a zjednodušuje súdne postupy s cieľom zrýchliť návrat osôb z jednej krajiny EÚ do druhej, keď sa dopustia závažného trestného činu.

HLAVNÉ BODY

Európskym zatykačom sa nahrádza systém vydávania osôb. Každý vnútroštátny súdny orgán musí s uplatnením čo najmenších formalít a v rámci stanovenej lehoty podľa neho uznať a konať v súvislosti so žiadosťami, ktoré vydal súdny orgán v inej krajine EÚ. V zatykači sa žiada o vydanie osoby, aby:

Zatykač sa uplatňuje v týchto prípadoch:

Primerané použitie zatykača

Krajiny EÚ musia vziať do úvahy tieto prvky (nevyčerpávajúci zoznam):

Pri zatknutí osoby musí byť táto osoba informovaná o obsahu zatykača.

V ktorých prípadoch musia krajiny EÚ odmietnuť konať v súvislosti so zatykačom?

Pravidlá na zabezpečenie procesných práv v konaní o európskom zatykači

Ich súčasťou sú:

Priestor na zlepšenia

V správe Európskej komisie z roku 2011 sa zistilo, že hoci európsky zatykač veľmi úspešne pomáha krajinám EÚ bojovať proti trestnej činnosti, niektoré oblasti by sa mohli zlepšiť, konkrétne:

Ďalšie informácie nájdete na stránke o európskom zatykači na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV

7. augusta 2002

31. decembra 2003

Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1 - 20

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV

28. marca 2009

28. marca 2011

Ú. v. EÚ L 81, 27.3 2009, s. 24 - 36

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1 - 7).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1 - 10).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1 - 12).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi od roku 2007 [KOM(2011) 175 v konečnom znení z 11. apríla 2011].

Vyhlásenia podľa článku 31 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 246, 29.9.2003, s. 1 - 1).

Posledná aktualizácia 29.07.2015