Prijatie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ na účely štúdia, odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/114/ES – spoločné pravidlá pre prijatie príslušníkov krajín mimo EÚ na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je harmonizovať právne predpisy krajín EÚ, ktoré sa týkajú podmienok prijatia štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ na účely štúdia alebo v rámci účasti na výmenách žiakov, neplatenom odbornom vzdelávaní alebo dobrovoľnej službe.

HLAVNÉ BODY

Podmienky prijatia

Platnosť a predĺženie povolení na pobyt

Obdobie platnosti povolení na pobyt sa líši podľa kategórie:

Práva štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ

Smernica stanovuje, že študenti sa môžu zamestnať a že majú právo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Hostiteľská krajina EÚ však môže obmedziť prístup k zárobkovej činnosti počas prvého roku pobytu.

Postup a transparentnosť

Zrušenie

Smernicou (EÚ) 2016/801 sa zrušila a nahradila smernica 2004/114/ES od 24. mája 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. januára 2005. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 11. januára 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2004/114/ES z 13 decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12 – 18)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21 – 57)

Posledná aktualizácia 15.09.2017