Sloboda pohybu a pobytu v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Prostredníctvom smernice sa:

HLAVNÉ BODY

Občania EÚ s platným preukazom totožnosti alebo cestovným pasom:

Okrem toho:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. apríla 2004 a mala byť zapracovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 30. apríla 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia prijala:

Rada 13. októbra 2020 prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

HLAVNÉ POJMY

Občan EÚ: každý, kto má štátnu príslušnosť krajiny EÚ.
Rodinný príslušník: tento pojem zahŕňa napríklad manžela/manželku, partnera/partnerku v registrovanom partnerstve s občanom EÚ a priamych potomkov mladších ako 21 rokov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77 – 123). Text znovu uverejnený v korigende (Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 35 – 48)

Následné zmeny smernice 2004/38/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8 – 14)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov [KOM(2009) 313 v konečnom znení z 2. júla 2009]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Voľný pohyb občanov EÚ a ich rodín: päť opatrení, ktoré môžu priniesť zmenu [COM (2013) 837 final z 25. novembra 2013]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Pomoc vnútroštátnym orgánom v boji proti zneužívaniu práva na slobodný pohyb: príručka k riešeniu problému údajných účelových manželstiev uzatvorených medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín nepatriacich do EÚ v kontexte právnych predpisov EÚ týkajúcich sa voľného pohybu občanov EÚ [COM(2014) 604 final z 26. septembra 2014]

Posledná aktualizácia 12.11.2020