Zlúčenie rodiny

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je stanoviť spoločné zákonné pravidlá týkajúce sa práva na zlúčenie rodiny. Jej zámerom je umožniť rodinným príslušníkom štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území EÚ, aby sa k nim mohli pripojiť v krajine EÚ, v ktorej sa zdržiavajú. Cieľom je chrániť rodinnú jednotku a uľahčiť integráciu štátnych príslušníkov nečlenských krajín.

Smernica sa neuplatňuje v Írsku, Dánsku a Spojenom kráľovstve (1). Okrem toho nebráni uplatňovaniu priaznivejších podmienok uznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi.

HLAVNÉ BODY

Podmienky

Štátni príslušníci krajín mimo EÚ, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt s platnosťou najmenej jeden rok v niektorej z krajín EÚ a ktorí majú zákonnú možnosť dlhodobého pobytu, môžu požiadať o zlúčenie rodiny.

Smernica sa však neuplatňuje na rodinných príslušníkov občana EÚ ani na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí žiadajú o uznanie postavenia utečenca a ktorých žiadosť ešte nebola dôvodom na konečné rozhodnutie alebo ktorým sa poskytuje dočasná forma ochrany.

Na zlúčenie rodiny sú oprávnení:

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že za určitých podmienok povolia zlúčenie rodiny s:

Polygamia sa neuznáva, právo na zlúčenie môže využiť len jeden manželský partner. Z práva na zlúčenie sú takisto vylúčené aj deti neoprávnených manželských partnerov, pokiaľ si to nevyžadujú ich najlepšie záujmy (v súlade s dohovorom o právach detí z roku 1989).

Krajiny EÚ môžu tiež požadovať, aby štátny príslušník krajiny mimo EÚ a jeho manželský partner dosiahli minimálnu vekovú hranicu (obmedzenú na najviac 21 rokov) na to, aby mohli uplatniť právo na zlúčenie rodiny.

Postup

Práva rodinných príslušníkov

Usmernenie k uplatňovaniu smernice

V roku 2014 vydala Európska komisia pre krajiny EÚ usmernenie k uplatňovaniu smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. októbra 2003 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 3. októbra 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12 – 18)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení k uplatňovaniu smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny [COM(2014) 210 final z 3. apríla 2014]

Zelená kniha o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území Európskej únie (Smernica 2003/86/ES) [KOM(2011) 735 v konečnom znení z 15. novembra 2011]

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny [KOM(2008) 610 v konečnom znení z 8. októbra 2008]

Posledná aktualizácia 05.06.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).