Rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/43/ES – ktorou sa zavádza rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania

Ochrana a výkon práva

Stačí, keď obeť diskriminácie naznačí, že došlo k diskriminácii, a následne odporca musí preukázať, že k žiadnej diskriminácii nedošlo.

Sociálny dialóg a občiansky dialóg

Orgány presadzujúce zásadu

Každá krajina EÚ musí zriadiť aspoň jeden orgán, ktorý sa venuje boju proti diskriminácii a je zodpovedný najmä za pomoc obetiam a vykonávanie nezávislých štúdií.

Odporúčanie Rady

V roku 2013 Rada prijala odporúčanie, v ktorom vyzýva na prijatie opatrení v niekoľkých oblastiach vrátane nediskriminácie s cieľom posilniť integráciu Rómov. Odporúčanie stavia na smernici 2000/43/ES a zdôrazňuje sa v ňom význam praktického vykonávania.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 19. júla 2000. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 19. júla 2003.

KONTEXT

V Lisabonskej zmluve (článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) sa EÚ zabezpečuje právny základ na boj proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

* HLAVNÉ POJMY

Priama diskriminácia: keď sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa zaobchádzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii na základe rasového alebo etnického pôvodu.

Nepriama diskriminácia: keď zjavne neutrálne pravidlo, kritérium alebo prax by osobitne znevýhodnili osoby určitého rasového alebo etnického pôvodu v porovnaní s ostatnými osobami, pokiaľ také pravidlo, kritérium alebo prax nie sú objektívne opodstatnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné.

Obťažovanie: keď dochádza k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s rasovým alebo etnickým pôvodom s cieľom alebo s následkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.

Prenasledovanie: nespravodlivé alebo kruté zaobchádzanie s niekým, kto sa sťažuje na diskrimináciu alebo kto pomáha niekomu inému pri sťažovaní sa na diskrimináciu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22 – 26)

Následné zmeny smernice 2000/43/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Uplatňovanie smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod [KOM(2006) 643 v konečnom znení z 30. októbra 2006]

Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1 – 7)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Spoločná správa o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod („smernica o rasovej rovnosti“) a smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) [COM(2014) 2 final zo 17. januára 2014]

Posledná aktualizácia 23.02.2017