Vzájomná pomoc v trestných veciach medzi krajinami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi krajinami EÚ

Akt Rady potvrdzujúci Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi krajinami EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU A AKTU?

Dohovor má podporiť a uľahčiť vzájomnú pomoc medzi justičnými, policajnými a colnými orgánmi v trestných veciach a zvýšiť rýchlosť a účinnosť justičnej spolupráce. Je doplnením Dohovoru Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959 a protokolu k nemu z roku 1978.

Aktom sa dohovor schvaľuje v mene .

HLAVNÉ BODY

Žiadosti o vzájomnú pomoc

Osobitné formy vzájomnej pomoci

Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky

Osobitné pravidlá pre určité krajiny EÚ

Osobitné pravidlá sa vzťahujú na:

ODKEDY SA AKT A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

Dohovor nadobudol účinnosť 23. augusta 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Kontrolované dodávky: technika, pri ktorej sa dovolí, aby nelegálne alebo podozrivé zásielky drog alebo látok, ktorými sú nahradené, opustili územie jednej alebo viacerých krajín, prešli cezeň alebo naň vstúpili s vedomím a pod dohľadom príslušných orgánov týchto krajín, s cieľom identifikovať osoby podieľajúce sa na páchaní trestných činov.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii – Vyhlásenie Rady k článku 10 ods. 9 – Vyhlásenie Spojeného kráľovstva (1) k článku 20 (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3 – 23)

Akt Rady z 29. mája 2000 potvrdzujúci v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 1 – 2)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Protokol k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 2 – 8)

Oznámenie generálneho tajomníka Európskej únie podľa článku 30 ods. 2 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 24)

Posledná aktualizácia 10.09.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).