Formát povolení na pobyt EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1030/2002 – jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje sa v ňom jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ s legálnym pobytom v EÚ a informácie, ktoré musí obsahovať.

HLAVNÉ BODY

Nariadením (ES) č. 380/2008 sa pozmeňuje nariadenie (ES) č. 1030/2002, pokiaľ ide o začlenenie biometrických znakov* do jednotného formátu povolení na pobyt.

Keďže sa súčasný formát povolení na pobyt používa viac ako 20 rokov, prijalo sa nariadenie (EÚ) 2017/1954.

Zavádza sa ním nový jednotný vzor povolení s novými ochrannými znakmi, aby sa zabránilo falšovaniu. Špecifikácie týkajúce sa obrázkov a textu uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2017/1954 nahrádzajú špecifikácie uvedené v prílohe k pôvodnému nariadeniu z roku 2002. Krajinám EÚ je poskytnuté šesťmesačné prechodné obdobie, aby vyčerpali existujúce zásoby povolení na pobyt.

Írsko ani Spojené kráľovstvo (1) nie sú týmto nariadením viazané a Dánsko sa do šiestich mesiacov od jeho prijatia môže rozhodnúť, či ho bude do svojho vnútroštátneho práva transponovať.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (ES) č. 1030/2002 sa uplatňuje od 15. júna 2002.

Nariadenie (EÚ) č. 2017/1954 sa uplatňuje najneskôr 15 mesiacov po tom, ako Európska komisia prijme nové doplnkové technické špecifikácie týkajúce sa povolení na pobyt.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Biometrické znaky: využitie jedného alebo viacerých fyzických vlastností jednotlivca (odtlačky prstov, štruktúra tváre, očná dúhovka) uložených na médiu, ako je čítačka kariet, čiarový kód alebo dokument, s cieľom overiť totožnosť osoby, ktorá predkladá doklad.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1 – 7)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1030/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1 – 7)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.04.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).