Dohovor proti korupcii verejných činiteľov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o boji proti korupcii úradníkov EÚ alebo úradníkov krajín EÚ

Akt Rady, ktorým sa vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov EÚ alebo úradníkov krajín EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU A AKTU?

HLAVNÉ BODY

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohovor nadobudol účinnosť 28. septembra 2005 a pristúpili k nemu všetky krajiny EÚ.

KONTEXT

Kriminalizáciou aktívnej a pasívnej korupcie sa v posledných dvoch desaťročiach zaoberalo niekoľko medzinárodných a európskych nástrojov.

Medzinárodná úroveň

Európska úroveň

Poznámka: Hoci väčšina jednotlivých krajín EÚ je zmluvnou stranou posledných uvedených dohovorov (Dohovor o boji proti úplatkárstvu zahraničných štátnych úradníkov v rámci medzinárodných obchodných transakcií a Trestnoprávny dohovor o korupcii), EÚ sama osebe nie je zmluvnou stranou.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Verejný úradník: akýkoľvek európsky alebo vnútroštátny verejný činiteľ vrátane akéhokoľvek zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy krajiny EÚ.
Európsky úradník: akákoľvek osoba, ktorá je úradníkom alebo iným zmluvným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov EÚ, ako aj osoba, ktorú do EÚ vyslala krajina EÚ alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s funkciami, ktoré vykonávajú úradníci EÚ alebo iní zamestnanci.
Vnútroštátny úradník: úradníka alebo verejného činiteľa, ako sa vymedzuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajiny EÚ, v ktorej daná osoba vykonáva túto funkciu na účely uplatnenia trestného práva daného danej krajiny EÚ.
Aktívna korupcia: úmyselný čin kohokoľvek, kto sľúbi alebo poskytne, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, výhodu akéhokoľvek druhu úradníka pre neho samého alebo pre tretiu osobu za to, že pri výkone svojich funkcií koná v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami alebo že sa zdrží konania pri výkone svojich úradných povinností.
Pasívna korupcia: úmyselný čin úradníka, ktorý priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa žiada alebo prijme výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu osobu, alebo prijme sľub takejto výhody za to, že pri výkone svojich funkcií koná v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami alebo že sa zdrží konania pri výkone svojich úradných povinností.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 2 – 11)

Akt Rady z 26. mája 1997, ktorým sa na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29 – 41)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/63 z 15. januára 2016 o pristúpení Chorvátska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 23 – 24)

Rozhodnutie Rady 2008/801/ES z 25. septembra 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2008, s. 1 – 110)

Rozhodnutie Rady 2007/751/ES z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 34 – 35)

Rozhodnutie Rady 2003/642/SVV z 22. júla 2003, o uplatňovaní Dohovoru o boji proti korupcii týkajúcej sa úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie na Gibraltár (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 27)

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54 – 56)

Dôvodová správa k Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Text schválený Radou 3. decembra 1998) (Ú. v. ES C 391, 15.12.1998, s. 1 – 12)

Akt Rady z 27. septembra 1996, ktorým sa vyhotoví protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 1 – 10)

Akt Rady z 26. júla 1995, ktorým sa vyhotoví Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48 – 57)

Posledná aktualizácia 08.03.2019