Spolupráca medzi krajinami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Spolupráca medzi orgánmi v krajinách EÚ

Každá krajina EÚ určí národné orgány zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa zapoja do siete zameranej na spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Jednotný úrad pre spoluprácu v každej krajine zabezpečuje koordináciu medzi národnými orgánmi.

Sieť umožňuje národným orgánom vymieňať si informácie a spolupracovať s úradmi v iných krajinách EÚ s cieľom zastaviť porušovanie spotrebiteľského práva.

Nariadenie sa vzťahuje na situácie, ktoré súvisia s kolektívnymi záujmami spotrebiteľov, a uľahčuje spoluprácu medzi orgánmi s cieľom zastaviť porušovanie spotrebiteľského práva, keď sa podnik a spotrebiteľ nachádzajú v rôznych krajinách.

V rozhodnutí 2007/76/ES sa stanovujú požiadavky na informácie, napríklad minimálne informácie, ktoré musia byť uvedené v žiadostiach o vzájomnú pomoc* a vo výstrahách, časové lehoty, ktoré treba dodržiavať, prístup k informáciám a používanie jazykov.

Spolupráca medzi národnými orgánmi sa vzťahuje na spotrebiteľské právne predpisy zamerané napríklad na:

Vzájomná pomoc a činnosti EÚ

Každý orgán môže požiadať o pomoc ostatných členov siete pri vyšetrovaní a zastavení možných porušení práva spotrebiteľa.

Na odstránenie porušení, ktoré sa vyskytujú vo viacerých alebo všetkých krajinách EÚ súčasne, môžu okrem toho orgány:

Prvý z týchto koordinovaných postupov* sa zameriava na nákupy v rámci aplikácií v online hrách.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. decembra 2005 s výnimkou pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci, ktoré sa uplatňujú od 29. decembra 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Vzájomná pomoc: príslušný orgán v krajine, v ktorej sa porušujú práva spotrebiteľov, môže požiadať príslušný orgán v krajine, v ktorej má obchodník sídlo, aby poskytol informácie týkajúce sa údajného porušenia alebo aby prijal opatrenia na zastavenie tohto porušenia právnych predpisov.
Koordinovaný kontrolný prieskum: súbor kontrol vykonaných súčasne na webových sídlach s cieľom zistiť porušenie spotrebiteľského práva EÚ v konkrétnom sektore. Koordinované kontrolné prieskumy sú koordinované zo strany Európskej komisie a vykonávané súbežne národnými orgánmi presadzovania práva v zúčastnených krajinách.
Koordinovaný postup: spoločný prístup národných orgánov presadzovania práva k uplatňovaniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa pri riešení rozsiahlych celoeurópskych porušení spotrebiteľského práva. Európska komisia podporuje tieto postupy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2006/2004 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1 – 26)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2007/76/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa v oblasti vzájomnej pomoci (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 192 – 197)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 11.06.2019