Označovanie cien spotrebiteľských výrobkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/6/EC o pravidlách pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vyžaduje sa v nej, aby predajná cena a cena za jednotku boli jasne uvedené na všetkých výrobkoch, ktoré ponúkajú obchodníci spotrebiteľom, s cieľom zlepšiť informovanie spotrebiteľov a umožniť porovnávanie cien.

HLAVNÉ BODY

Predajná cena a jednotková cena musia byť jednoznačné, ľahko rozpoznateľné a ľahko čitateľné na všetkých produktoch, ktoré ponúkajú obchodníci spotrebiteľom (pod „jednoznačnou“ sa myslí konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní).

Jednotková cena nemusí byť označená, ak je zhodná s predajnou cenou.

Krajiny Európskej únie (EÚ) sa však môžu rozhodnúť toto pravidlo neuplatňovať na:

Pri výrobkoch predávaných na množstvo musí byť označená iba jednotková cena.

V každej reklame, v ktorej sa uvádza predajná cena výrobkov, sa musí uviesť aj jednotková cena.

Krajiny EÚ:

V smernici sa stanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sa na drobné maloobchodné firmy nevzťahuje povinnosť označiť jednotkovú cenu výrobkov s výnimkou výrobkov predávaných na množstvo.

Krajiny EÚ sú povinné:

Touto smernicou sa zrušili smernice 79/581/EHS (ceny potravín) a 88/314/EHS (ceny nepotravinárskych výrobkov) s účinnosťou od 18. marca 2000.

V roku 2006 Európska komisia vydala oznámenie v ktorom preskúmala, ako krajiny EÚ vykonávajú túto smernicu, a v ktorom žiadala zainteresované strany o vyjadrenie stanoviska.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 18. marca 1998. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. marca 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27 – 31)

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o implementácii smernice Európskeho Parlamentu a Rady 1998/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľom (KOM(2006) 325 v konečnom znení z 21. júna 2006)

Posledná aktualizácia 16.08.2016