Označovanie cien spotrebiteľských výrobkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 98/6/ES o označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

Smernica (EÚ) 2019/2161, ktorou sa menia smernica 93/13/EHS a smernice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica 98/6/ES

Smernica (EÚ) 2019/2161

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.1998, s. 27 – 31).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 7 – 28).

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1 – 26).

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2394 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Nová dohoda so spotrebiteľom [COM(2018) 183 final z 11. apríla 2018].

Posledná aktualizácia 03.02.2022