Záruky výrobkov pre spotrebiteľov

Obchodníci, ktorí predávajú spotrebný tovar v Európskej únii (EÚ), sú povinní napraviť vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru a ktoré sa preukážu do dvoch rokov. Pravidlami EÚ sa spotrebiteľom zaručuje minimálna úroveň ochrany, najmä ak tovar nespĺňa sľubované normy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 99/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

SÚHRN

Obchodníci, ktorí predávajú spotrebný tovar v Európskej únii (EÚ), sú povinní napraviť vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru a ktoré sa preukážu do dvoch rokov. Pravidlami EÚ sa spotrebiteľom zaručuje minimálna úroveň ochrany, najmä ak tovar nespĺňa sľubované normy.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizujú sa ňou časti spotrebného zmluvného práva, ktoré sa týkajú predaja tovaru krytého právnymi zárukami* a v menšej miere obchodnými zárukami* (garancie).

HLAVNÉ BODY

HLAVNÉ POJMY

*Právna záruka - právna ochrana, ktorá prináleží spotrebiteľovi, ak sa preukáže, že tovar je chybný. Nezávisí od podmienok v zmluve.

*Obchodná záruka - ochota ručiteľa (často ide o výrobcu) prevziať osobnú zodpovednosť za určité vady počas určitého časového obdobia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o predaji a zárukách na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 99/44/ES

7. júla 1999

1. januára 2002

Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12 - 16

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/83/EÚ

12. decembra 2011

13. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 - 88

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1 - 11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 - 88)

Smernica Rady 85/374/EÚ z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29 - 33)

Posledná aktualizácia 09.09.2015