Balík cestovných služieb (do roku 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Balík je kombináciou aspoň dvoch rôznych typov cestovných služieb (preprava, ubytovanie alebo ďalšie služby cestovného ruchu), ktoré spĺňajú tieto dve podmienky:

Informácie pre spotrebiteľov

Úprava zmluvy

Zrušenie alebo nedostatok v plnení zmluvy

Nové pravidlá od júla 2018

Smernica 90/314/EHS bude zrušená a nahradená smernicou (EÚ) 2015/2302 od 1. júla 2018. Novou smernicou sa rozšíri ochrana nad rámec tradičného balíka dovolenkových služieb zabezpečovaných organizátormi zájazdov. Bude chrániť spotrebiteľov, ktorí si rezervujú iné formy kombinovanej cesty, napr. kombinácia letu a hotela alebo prenájmu auta zostavená na webovej lokalite.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 18. júna 1990. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1992.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Vyššia moc: udalosť, ktorú nemožno predvídať alebo ktorá, ak by sa aj dala predvídať, dosahuje silu, ktorú nemožno riadiť, t. j. nemožno sa jej vyhnúť tak, že sa jej bude venovať náležitá pozornosť, ako v prípade prírodnej katastrofy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59 – 64)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22 – 39)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1 – 33)

Posledná aktualizácia 27.03.2017