Spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/112/ES – spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa prepracováva a zrušuje pôvodná šiesta smernica o dani z pridanej hodnoty (DPH) s cieľom vyjasniť aktuálne platné právne predpisy EÚ o DPH.

HLAVNÉ BODY

DPH sa uplatňuje na všetky transakcie, ktoré v EÚ za platbu vykonáva zdaniteľná osoba, teda akýkoľvek jednotlivec alebo orgán, ktorý dodáva zdaniteľný tovar a služby v rámci podnikania. Dovoz akoukoľvek osobou taktiež podlieha DPH.

Medzi zdaniteľné transakcie patrí dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v rámci EÚ, nadobudnutie tovaru v rámci EÚ (tovar dodaný a odoslaný alebo prepravený podnikom v jednej krajine EÚ podniku v druhej krajine) a dovoz tovaru do EÚ z krajín mimo nej.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 1. januára 2007 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 1. januára 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118)

Následné zmeny smernice 2006/112/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady (EÚ) 2018/2057 z 20. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú limitnú sumu (Ú. v. EÚ L 329, 27.12.2018, s. 3 – 7)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1 – 18)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 5 – 30)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23 – 28)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6 – 12)

Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 15 – 18)

Posledná aktualizácia 15.04.2019