Spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/112/ES – spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica prepracováva a zrušuje pôvodnú šiestu smernicu o dani z pridanej hodnoty (DPH), čím vyjasňuje aktuálne platné právne predpisy EÚ o DPH.

HLAVNÉ BODY

DPH sa uplatňuje na všetky transakcie, ktoré v EÚ za protihodnotu (platbu) vykonáva zdaniteľná osoba, teda akýkoľvek jednotlivec alebo orgán, ktorý dodáva zdaniteľný tovar a služby v rámci podnikania. Dovoz akoukoľvek osobou taktiež podlieha DPH.

Medzi zdaniteľné transakcie patrí dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v rámci jednej krajiny EÚ, nadobudnutie tovaru v rámci EÚ (tovar dodaný a odoslaný alebo prepravený podnikom v jednej krajine EÚ podniku v druhej krajine) a dovoz tovaru do EÚ z krajín mimo nej.

Pokiaľ ide o miesto transakcie, uplatňujú sa rôzne pravidlá v závislosti od povahy transakcie, druhu dodaného výrobku a od toho, či je zahrnutá preprava.

DPH sa účtuje podľa povahy transakcie, napr. keď je tovar dodaný alebo služby poskytnuté. DPH za nákup v rámci EÚ sa môže účtovať vtedy, keď je dodanie tovaru do príslušnej krajiny EÚ dokončené. V prípade dovozu do EÚ nastáva zdaniteľná udalosť vo chvíli, keď je tovar privezený do krajiny EÚ.

Základ dane za dodanie tovaru, poskytnutie služieb a nákup tovaru v rámci EÚ zahŕňa všetky platby dodávateľovi. Pri dovoze tovaru je základom dane jeho hodnota určená na colné účely. Clá, dane a iné poplatky sa do základu dane zahŕňajú, ale samotná DPH, zľavy z ceny a rabaty poskytnuté odberateľovi sa doň nezahŕňajú.

Štandardná sadzba DPH, ktorú majú všetky krajiny EÚ uplatňovať na tovar a služby, je najmenej 15 %. Krajiny EÚ môžu uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby vo výške najmenej 5 % na osobitný tovar alebo služby uvedené v prílohe III smernice. Za určitých podmienok tiež platí rad režimov, ktoré sa od týchto pravidiel odchyľujú (nižšie sadzby, znížené sadzby na iný tovar alebo služby atď.).

Smernica umožňuje oslobodenie od DPH. Väčšinou je to oslobodenie bez práva na odpočítanie dane, napr. pre finančné a poistné služby, zdravotnú starostlivosť alebo sociálne služby. Existuje však tiež oslobodenie s právom na odpočítanie dane, napr. pre dodanie tovaru v rámci EÚ alebo vývoz tovaru do krajiny mimo EÚ. Niektoré oslobodenia sú pre krajiny EÚ povinné, zatiaľ čo iné sú nepovinné.

Zdaniteľná osoba má právo na odpočítanie sumy DPH zaplatenej pri nadobudnutí tovaru alebo služieb v tej krajine EÚ, v ktorej sa tieto transakcie uskutočňujú. Táto vstupná DPH sa môže odpočítať od DPH, ktorá sa má zaplatiť za zdaniteľné transakcie, napr. dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na vnútroštátnej úrovni. Všeobecne platí, že neexistuje právo na odpočítanie dane v prípade ekonomickej činnosti, ktorá je od DPH oslobodená, alebo v prípade, že zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na osobitnú úpravu. Odpočítaná daň môže byť v niektorých prípadoch obmedzená alebo upravená.

Smernica stanovuje povinnosti zdaniteľných osôb a niektorých nezdaniteľných osôb. Všeobecne platí, že DPH platí každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytnutie služieb. Výnimky zahŕňajú osobitné transakcie, pri ktorých platí DPH odberateľ, napr. dodanie zemného plynu, a transakcie, pri ktorých sa krajina EÚ môže rozhodnúť, že za osobu zodpovednú za platenie DPH označí odberateľa, napríklad v prípade niektorých dodaní náchylných na podvod, ako sú emisné kvóty (do 31. decembra 2018).

Smernica povoľuje v krajinách EÚ výnimky zo štandardných pravidiel pre DPH, napr. na zamedzenie určitým typom daňových únikov. Existujú tiež osobitné úpravy DPH, ktoré majú znížiť papierovanie, napr. pre malé podniky a pre poľnohospodárov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje od 1. januára 2007. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118)

Následné zmeny smernice 2006/112/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 5 – 30)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23 – 28)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6 – 12)

Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 15 – 18)

Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1 – 11)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.07.2017