Európska stratégia pre kultúru v globalizovanom svete

Komisia navrhuje novú európsku stratégiu pre kultúru, ktorá sa snaží odpovedať na výzvy globalizácie. Zámerom tejto novej stratégie je posilniť kultúrnu spoluprácu v Európskej únii (EÚ). Sústreďuje sa na sériu konkrétnych návrhov s cieľom zrealizovať skupinu spoločných cieľov.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. mája 2007 o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete [KOM(2007) 242 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRNY

Kultúrny sektor zohráva výraznú úlohu, keďže v nemalej miere ovplyvňuje spoločnosť, hospodárstvo a politiku. Kultúre preto v rámci európskej integrácie patrí popredné miesto.

Na základe týchto skutočností a výsledkov internetovej konzultácie so zainteresovanými stranami kultúrneho sektora Komisia navrhuje novú európsku stratégiu pre kultúru, ktorá sa sústreďuje na vybrané množstvo cieľov. Tieto ciele Komisia plánuje naplniť zavedením nových mechanizmov spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie a s EÚ, s rôznymi úrovňami verejnej správy a občianskou spoločnosťou.

Ciele novej európskej stratégie pre kultúru vychádzajú z troch priorít:

Kultúrna rozmanitosť a medzikultúrny dialóg

Je potrebné podporovať otvorenosť a výmenu medzi rozličnými kultúrami. V tomto duchu nová stratégia pre kultúru podporuje:

Oživenie tvorivosti v rámci Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť

Možno to preukázať aj na skutočnosti, že kultúrny sektor zamestnáva takmer päť miliónov ľudí v EÚ. Preto Komisia navrhuje tieto ciele:

Kultúra ako dôležitá súčasť medzinárodných vzťahov

V súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý ratifikovala aj EÚ a väčšina jej štátov, sa v novej stratégii pre kultúru navrhuje ráznejšie integrovať kultúrny rozmer ako dôležitú súčasť vonkajších vzťahov EÚ. Dosahovanie tohto cieľa budú sprevádzať viaceré opatrenia, ktorých zámerom je:

Pracovné metódy

V záujme naplnenia svojich cieľov sa Komisia usiluje vytvoriť štruktúrovaný dialóg so sektorom kultúry, počnúc umelcami a tvorcami až po kultúrne odvetvia. Preto Komisia navrhuje tieto kroky:

Nová stratégia pre kultúru a navrhované opatrenia sa zakladajú na užšej spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi prostredníctvom mechanizmu otvorenej metódy koordinácie (OMK). Ráta takisto s rozvinutím štruktúrovaného dialógu s kultúrnym sektorom.

Novú európsku stratégiu pre kultúru dopĺňajú aj ďalšie činnosti súvisiace s kultúrnym sektorom, napr. Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008.

Kontext

Na európskej úrovni existuje už niekoľko činností pre kultúrny sektor na propagáciu kultúry, príkladom sú programy Kultúra, Európa pre občanov a MEDIA.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní európskeho programu pre kultúru [KOM(2010) 390 v konečnom znení – neuverejnená v úradnom vestníku].

Táto správa opisuje dosiahnutý pokrok na európskej a národnej úrovni v súvislosti s napĺňaním cieľov európskej stratégie pre kultúru a prvé skúsenosti s uplatňovaním nových pracovných metód. Propagovanie kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu sprevádzalo riešenie rôznych otázok a rozvíjanie rôznych činností:

V rámci napĺňania cieľa podporovať kultúru ako katalyzátora tvorivosti vznikli viaceré iniciatívy:

Propagácia kultúry v rámci vonkajších vzťahov EÚ je od prijatia stratégie živšia. Jej súčasťou je:

Na základe prvých skúseností možno skonštatovať, že vo všeobecnosti je OMK účinný nástroj spolupráce v oblasti kultúry. Nepoužíva sa však ešte dostatočne dlho na to, aby bolo možné o ňom vytvoriť definitívne závery. V budúcnosti by malo dôjsť k posilneniu spolupráce a prispôsobeniu pracovných metód. Štruktúrovaný dialóg v oblasti kultúry sa rozvíja prostredníctvom tematických platforiem európskych združení a európskeho kultúrneho fóra. Tematické platformy mimoriadne prispeli k posilneniu dialógu v sektore. V záujme vytvorenia cielenejšieho dialógu s občianskou spoločnosťou je však potrebné vyvinúť dodatočné úsilie.

See also

Posledná aktualizácia: 14.10.2010