Infraštruktúra pre priestorové informácie v EÚ (Inspire)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na priestorové údaje, ktoré:

Posúdenie

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 15. mája 2007. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 15. mája 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie pozri

* HLAVNÉ POJMY

Infraštruktúra pre priestorové informácie: zahŕňa metaúdaje, súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov; sieťové služby a technológie; dohody o poskytovaní, prístupe a využívaní, ako aj koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy.

Metaúdaje: informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie.

Priestorové údaje: všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť, napríklad adresy, dopravné siete, výška a využitie územia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1 – 14)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12 – 30).

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1205/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 18 – 26).

Pozri konsolidovanú verziu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9 – 18).

Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010, s. 8 – 9)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11 – 102).

Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o ukladacie služby a transformačné služby (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 1 – 10)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 13 – 34)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 331, 10.12.2013, s. 1 – 267)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 6 – 7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1312/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 8 – 16)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1 – 37)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1 – 13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014 ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44 – 66)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)

Posledná aktualizácia 21.02.2017