Znižovanie znečistenia z ľahkých motorových vozidiel

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 715/2007 – typové schvaľovanie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel v súvislosti s emisiami (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadenie (ES) č. 715/2007:

Nariadením (EÚ) 2018/858:

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis sa vzťahuje na ľahké nákladné vozidlá do 2,6 tony.

Výrobcovia musia:

Vnútroštátne orgány musia:

Komisia v rámci pravidelného skúmania vedie záznamy o postupoch, testoch, požiadavkách a emisných limitoch stanovených v právnych predpisoch a pravidelne ich aktualizuje vo vykonávacích právnych predpisoch.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. januára 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Zariadenie na reguláciu znečistenia: mechanizmus alebo komponenty, ktoré odstraňujú znečisťujúce látky, napr. z výfukových plynov automobilu, ktoré by boli inak uvoľnené do atmosféry.
Typové schválenie: postup, ktorým sa osvedčuje, že výrobok spĺňa minimálne stanovené regulačné a technické požiadavky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1 – 16)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1 – 218)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1 – 643)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1 – 160)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.10.2019