Environmentálne normy kvality uplatňované na povrchové vody

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/105/ES, ktorou sa stanovujú environmentálne normy kvality v oblasti vodnej politiky

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

V smernici sú stanovené normy kvality pre prioritné látky a osem ďalších znečisťujúcich látok. Patria k nim kovy kadmium, olovo, ortuť a nikel a ich zlúčeniny, benzén, polyaromatické uhľovodíky (PAH) a niekoľko pesticídov. Niekoľko týchto prioritných látok je zaradených do triedy nebezpečných látok.

ENK v smernici 2008/105/ES sú limity koncentrácie prioritných látok a ôsmich ďalších znečisťujúcich látok vo vode (alebo v biote*), t. j. prahové hodnoty, ktoré sa nesmú prekročiť, ak majú byť splnené podmienky dobrého chemického stavu. Existujú dva typy normy pre vodu:

Rôzne ENK sa vzťahujú na:

Krajiny musia zabezpečiť dodržiavanie ENK. Musia tiež prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa významne nezvyšovali koncentrácie látok, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v sedimente a/alebo biote.

Smernica 2013/39/EÚ

Smernicou 2013/39/EÚ boli aktualizované ENK pre sedem z 33 pôvodných prioritných látok v súlade s najnovšími vedeckými a technickými poznatkami o vlastnostiach týchto látok.

Revidované ENK pre týchto sedem existujúcich prioritných látok museli krajiny EÚ zohľadniť vo svojich plánoch manažmentu povodí po prvý krát od 22. decembra 2015 s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd z hľadiska týchto látok do 22. decembra 2021.

Smernica zahŕňala dvanásť novo identifikovaných prioritných látok, pričom ENK pre tieto látky sa museli zohľadniť pri vypracovaní dodatočných monitorovacích programov a v predbežných programoch opatrení, ktoré mali byť Európskej komisii predložené do konca roka 2018, s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd z hľadiska týchto látok do 22. decembra 2027.

Zoznam sledovaných látok

Podľa požiadaviek smernice 2013/39/EÚ mala Komisia vypracovať zoznam sledovaných látok, pre ktoré sa majú zbierať údaje z monitorovania v celej EÚ s cieľom podporiť postup zostavenia budúceho zoznamu prioritných látok. Aktuálny zoznam sledovaných látok je ustanovený vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2018/840.

Zmiešavacie zóny

Smernica 2008/105/ES tiež vyžaduje, aby krajiny EÚ určili zmiešavacie zóny v blízkosti miest vypúšťania, kde môžu byť ENK prekročené, pokiaľ zostávajúca časť daného útvaru povrchových vôd normy spĺňa. Tieto oblasti musia byť zreteľne určené v plánoch manažmentu povodí ustanovených v súlade s rámcovou smernicou o vode.

Súpisy

Krajiny EÚ musia pre každú oblasť povodia vypracovať súpis emisií, vypúšťaní a únikov všetkých látok uvedených v časti A v prílohe I k smernici. Komisia na základe súpisu overí, či došlo k pokroku pri dosahovaní týchto cieľov:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. januára 2009 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 13. júla 2010.

KONTEXT

Dodržiavanie ENK by malo byť prínosné pre verejnosť aj pre životné prostredie. Má znížiť náklady na úpravu povrchových vôd používaných na výrobu pitnej vody a zlepšiť zdravie rastlín a zvierat, ktoré v týchto vodách žijú, ako aj hospodárskych zvierat, ktoré ich pijú.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Povrchové vody: rieky, jazerá, brakické vody a pobrežné vody. Pobrežné vody zahŕňajú aj výsostné vody, pokiaľ ide o chemický stav.
Biota: živočíchy a rastliny v danom biotope alebo regióne

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84 – 97)

Následné zmeny smernice 2008/105/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/840 z 5. júna 2018, ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/495 (Ú. v. EÚ L 141, 7.6.2018, s. 9 – 12)

Posledná aktualizácia 26.10.2018