Cudzie a lokálne sa nevyskytujúce druhy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 708/2007 – využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na:

Nevzťahuje sa na:

Vzťahuje na všetky vodné druhy, ktoré by mohli prežiť a rozmnožovať sa.

Opatrenia na zabránenie nepriaznivým účinkom na biodiverzitu

Krajiny EÚ musia:

Povolenia

Na akékoľvek presuny nepôvodných vodných organizmov do akvakultúrnych zariadení je potrebné povolenie, ktoré vydáva prijímajúca krajina EÚ. Na získanie tohto povolenia musí prevádzkovateľ akvakultúrneho podniku podať žiadosť, v ktorej uvedie určité informácie, a to:

Bežný presun

V prípade presunu zo zdroja, o ktorom je známe, že nepredstavuje riziko pre životné prostredie, môže príslušný orgán udeliť povolenie, v ktorom v prípade potreby uvedie požiadavku na karanténu* alebo pilotné vypustenie*.

Výnimočný presun

V prípade výnimočného presunu treba vykonať hodnotenie environmentálneho rizika. Ak sa úroveň rizika vyhodnotí ako stredná alebo vysoká, žiadateľ a príslušná správa musia preskúmať, či existujú spôsoby, ako znížiť úroveň rizika na nízku. Ak sa úroveň rizika zníži na nízku, príslušný orgán môže vydať povolenie, v ktorom v prípade potreby uvedie požiadavky na karanténu, pilotné vypustenie alebo monitorovanie*.

Presuny postihujúce susedné krajiny EÚ

Krajiny EÚ, ktoré by mohli byť presunom morských organizmov postihnuté, treba informovať. Tieto krajiny môžu zaslať svoje pripomienky Európskej komisii, ktorá povolenie potvrdí, zruší alebo zmení.

Register

Krajiny EÚ musia viesť register introdukcií a premiestnení, ktorý obsahuje všetky informácie, ktoré sa ich týkajú. Registre sa majú sprístupniť verejnosti.

Väčšina krajín EÚ k nariadeniu zriadila osobitnú webovú stránku a na tejto stránke je register vo všeobecnosti prístupný.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2009 okrem kapitol I a II, ako aj článku 24 (Podrobné pravidlá a prispôsobenie sa technickému pokroku), ktoré sa uplatňujú od 18. júla 2007.

KONTEXT

Invázne nepôvodné druhy sú jednou z hlavných príčin poklesu biodiverzity, a to buď v dôsledku:

Tento vplyv na životné prostredie má významné hospodárske a sociálne dopady.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Akvakultúra: chov alebo pestovanie vodných organizmov pomocou techník vytvorených na zvýšenie produkcie týchto organizmov nad prirodzenú kapacitu životného prostredia. Organizmy ostávajú v majetku fyzickej alebo právnickej osoby po celý čas chovu alebo pestovania až do výlovu.
Lokálne sa nevyskytujúci druh: akýkoľvek vodný druh, ktorý sa z biogeografických dôvodov lokálne nevyskytuje v určitej zóne, ktorá sa nachádza v rámci jeho prirodzeného výskytu.
Nepôvodné druhy:
Introdukcia: proces, pri ktorom sa nepôvodný druh úmyselne premiestni do prostredia mimo oblasti svojho prirodzeného výskytu na využívanie v akvakultúre.
Premiestnenie: proces, pri ktorom sa lokálne sa nevyskytujúci druh úmyselne premiestni v rámci oblasti svojho prirodzeného výskytu do oblasti, kde sa predtým nevyskytoval, a to na využívanie v akvakultúre.
Karanténa: cieľom karantény je udržať príslušné organizmy v úplnej izolácii dostatočne dlho, aby sa vytvorila zásoba chovných organizmov, zistili náhodne prítomné druhy a potvrdila neprítomnosť patogénov a chorôb. Karanténne zariadenie musí spĺňať podrobné špecifikácie v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (príloha III).
Pilotné vypustenie: počiatočná fáza vypustenia malého množstva vodných organizmov, na ktoré sa vzťahujú zvláštne opatrenia týkajúce sa izolácie a prevencie. Treba vypracovať pohotovostný plán, tak aby bolo v prípade nepredvídaných rizík pre životné prostredie alebo pôvodné populácie možné dané organizmy odstrániť alebo znížiť ich hustotu.
Monitorovanie: monitorovanie musí prebiehať aspoň dva roky po vypustení organizmov do nového prostredia s cieľom posúdiť, či vplyvy boli správne predvídané alebo či sa objavili ďalšie alebo iné vplyvy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1 – 17)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 708/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 535/2008 z 13. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 6 – 9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Rady (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 36 – 37)

Posledná aktualizácia 18.12.2018