Stratégia pre morské prostredie

 

SÚHRN

Smernica 2008/56/ES Opatrenia EÚ v oblasti námornej environmentálnej politiky (rámcová smernica o námornej stratégii)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica stavia na existujúcich právnych predpisoch a zaoberá sa konkrétnymi prvkami morského prostredia, ktorým sa nevenujú ostatné politiky, ako je rámcová smernica o vode, smernice o biotopoch a vtákoch.

NAJNOVŠÍ VÝVOJ

HLAVNÉ POJMY

Uplatňuje sa od 15. júla 2008. Krajiny EÚ ju museli zapracovať do svojich vnútroštátnych predpisov do 15. júla 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na:

* HLAVNÉ POJMY

dobrý environmentálny stav: sa vzťahuje na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú čisté, zdravé a produktívne. Cieľom je zabezpečiť, aby sa morské prostredie zachovalo pre súčasné a budúce generácie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2010/477/EÚ z 1. septembra 2010 o kritériách a metodických normách týkajúcich sa dobrého environmentálneho stavu morských vôd (Ú. v. EÚ L 232, 2.9. 2010, s. 14 – 24)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej politike v oblasti rybolovu, ktorým sa upravujú nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 and zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22 – 61)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Prvá etapa vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES) – Posúdenie a usmernenia Európskej komisie (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Inovácia v modrom hospodárstve: využitie potenciálu našich morí a oceánov pre rast a zamestnanosť (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)

Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku v zriaďovaní chránených morských oblastí (v zmysle požiadaviek článku 21 rámcovej smernice 2008/56/ES o morskej stratégii) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Posledná aktualizácia 23.02.2017