Ženevský dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Rozhodnutie 81/462/EHS o uzavretí Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Diaľkové znečisťovanie ovzdušia prechádzajúce hranicami štátov sa vymedzuje ako uvoľňovanie, priame alebo nepriame v dôsledku ľudskej činnosti, látok do ovzdušia, ktoré majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie v inej krajine a v súvislosti s ktorými nie je možné rozlíšiť podiel jednotlivých zdrojov emisií alebo skupín zdrojov.

V rámci dohovoru bolo vypracovaných spolu osem samostatných protokolov:

Spolupráca v oblasti politík

V dohovore sa vyžaduje, aby zmluvné strany vypracovali a zaviedli príslušné politiky a stratégie, najmä systémy riadenia kvality ovzdušia.

Zmluvné strany súhlasia s pravidelným stretnutím (aspoň raz za rok) s cieľom posúdiť dosiahnutý pokrok a spolupracovať v otázkach týkajúcich sa dohovoru.

Vedecká spolupráca

Strany súhlasia s realizáciou spoločného úsilia v oblasti výskumu a vývoja, predovšetkým s cieľom znížiť emisie hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie, na účely monitorovania a merania úrovní ich emisií a koncentrácií, ako aj s cieľom pochopiť ich účinky na zdravie a životné prostredie.

Výmena informácií

Strany súhlasia s výmenou informácií, predovšetkým o údajoch, ktoré sa týkajú:

Spolupráca v oblasti monitorovania znečistenia

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohovor nadobudol platnosť 16. marca 1983, 90 dní od dátumu uloženia 24. ratifikačnej, prijímacej alebo schvaľovacej listiny alebo listiny o pristúpení.

KONTEXT

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. ES L 171, 27.6.1981, s. 13 – 24)

Rozhodnutie Rady 81/462/EHS z 11. júna 1981 o uzavretí Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. ES L 171, 27.6.1981, s. 11 – 12)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (EÚ)2017/1757 zo 17. júla 2017 o prijatí dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 27.9.2017, s. 3 – 75)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016, s. 8 – 20)

Následné zmeny rozhodnutia (EÚ) 2016/768 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Rady (EÚ)2016/769 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016, s. 21 – 31)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17 – 119)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35 – 36)

Protokol o perzistentých organických látkach k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 37 – 71)

Rozhodnutie Rady 2003/507/ES z 13. júna 2003 o pristúpení Európskeho spoločenstva k Protokolu z roku 1979 o znížení kyslosti, eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátu (Ú. v. EÚ L 179, 17.7.2003, s. 1 – 2)

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Ú. v. EÚ L 179, 17.7.2003, s. 3 – 54)

Rozhodnutie Rady 2001/379/ES zo 4. apríla 2001 o schválení Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov z roku 1979 (Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 40)

Protokol o ťažkých kovoch k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 41 – 64)

Rozhodnutie Rady 98/686/ES z 23. marca 1998 o uzavretí Protokolu k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov a postupnom znižovaní emisií síry (Ú. v. ES L 326, 3.12.1998 s. 34)

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znížení emisií síry (Ú. v. ES L 326, 3.12.1998, s. 35 – 56)

Rozhodnutie Rady 93/361/EHS zo 17. mája 1993 o pristúpení spoločenstva k protokolu Ženevského dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov, ktorý sa týka znižovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenášania cez hranice štátov (Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 14 – 15)

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia presahujúcom hranice štátov, ktorý sa týka znižovania emisií oxidov dusíka alebo ich prenášania cez hranice štátov (Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 16 – 26)

Rozhodnutie Rady 86/277/EHS z 12. júna 1986 o uzatvorení Protokolu k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a dlhodobom financovaní spoločných programov pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší Európy (EMEP) (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 1)

Protokol k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom štátnymi hranicami, o dlhodobom financovaní programu spolupráce pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší Európy (EMEP) (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 2 – 5)

Posledná aktualizácia 08.09.2020