Ochrana podzemných vôd pred znečistením

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (smernica o podzemných vodách)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

smernica zahŕňa:

Chemický stav podzemných vôd

Podzemné vody sa považujú za vody s dobrým chemickým stavom, keď:

Prítomnosť znečisťujúcich látok v podzemných vodách

Prevencia a obmedzenie vypúšťania znečisťujúcich látok

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. januára 2007. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 16. januára 2009.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19 – 31)

Následné zmeny smernice 2006/118/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73)

Pozri konsolidované znenie

Posledná aktualizácia 01.03.2017