Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu

Európska únia zaviedla opatrenia na predchádzanie a minimalizáciu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu na životné prostredie a zdravie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES - Vyhlásenie Európskemu parlamentu, Rady a Komisie

SÚHRN

Európska únia zaviedla opatrenia na predchádzanie a minimalizáciu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu na životné prostredie a zdravie.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici 2006/21/ES sa zavádzajú opatrenia na bezpečné nakladanie s odpadom, ktorý vzniká pri ťažbe, úprave a skladovaní nerastných surovín a pri prevádzke v lomoch.

HLAVNÉ BODY

Prevádzkovateľ zariadenia potrebuje povolenie na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi v ťažobnom priemysle. V tejto smernici sa stanovujú pravidlá udeľovania povolení prevádzkovateľom úradmi vymenovanými v každej krajine EÚ.

Orgány musia prijať opatrenia pri postavení nového zariadenia alebo prestavaní existujúceho zariadenia, pokiaľ ide o:

Zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A*

Prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadmi kategórie A (ktoré predstavujú mimoriadne riziko pre zdravie a životné prostredie) musia zostaviť:

Kritéria na klasifikáciu zariadení kategórie A sú ďalej vymedzené v smernici 2009/337/ES.

Vnútroštátne orgány musia zostaviť vonkajšie havarijné plány, v ktorých sú popísané opatrenia mimo miesta v prípade havárie.

Prevádzkovatelia musia poskytnúť finančnú zábezpeku, aby sa zaistilo, že povinnosti smernice sú pokryté pred začatím činnosti. Zároveň musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné prostriedky na obnovenie po uzavretí zariadenia.

V rozhodnutí 2009/335/ES sa vymedzujú technické usmernenia na zriadenie finančných zábezpek.

Nakladanie s odpadom

Prevádzkovatelia musia zostaviť program odpadového hospodárstva, ktorým sa predchádza tvorbe a znižuje sa tvorba odpadu a podporuje sa zhodnocovanie odpadu a bezpečné nakladanie s odpadom. Orgány musia program preskúmať každých päť rokov.

Musí obsahovať tieto prvky:

Úrady musia zabezpečiť, aby prevádzkovatelia prijali opatrenia na predchádzanie kontaminácii vody a pôdy, a to najmä prostredníctvom:

Pokiaľ ide o používanie kyanidu pri ťažbe nerastných surovín, v smernici sa zavádzajú opatrenia zamerané na obmedzenie jeho koncentrácie v odkaliskách* a odpadových vodách.

Inšpekcie a správy

Úrady musia v pravidelných intervaloch vykonávať inšpekciu zariadení na nakladanie s odpadmi, a to aj po uzavretí zariadenia. Prevádzkovatelia sú povinní viesť aktuálne záznamy o všetkých činnostiach a poskytnúť ich úradom na inšpekciu. Krajiny EÚ musia každé tri roky posielať Európskej komisii správu o vykonávaní smernice.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 1. mája 2006.

HLAVNÉ POJMY

*Zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A - zariadenie na nakladanie s odpadmi sa zaraďuje do kategórie A, ak:

*Odkaliská - hlušina je odpadová hornina a výtoky (niektoré sú chemické látky, ako napr. kyanid) z ťažobného procesu. Hlušina sa často odčerpáva do odkalísk, v ktorých sú podrobené sedimentácii, v rámci ktorých sa rôzne pevné látky oddeľujú od vody.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/21/ES

1. mája 2006

-

Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15 - 34

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14 - 92

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2009/335/ES z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 25 - 25)

Rozhodnutie Komisie 2009/337/ES z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 102, 22.4.2009, s. 7 - 11)

Rozhodnutie Komisie 2009/358/ES z 29. apríla 2009 o zosúladení, pravidelnom prenose informácií a dotazníku podľa článku 22 ods. 1 písm. a) a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 39 - 45)

Rozhodnutie Komisie 2009/359/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 46 - 47)

Rozhodnutie Komisie 2009/360/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 48 - 51)

Posledná aktualizácia 09.09.2015