Regulácia geneticky modifikovaných plodín: práva krajín EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Touto smernicou sa ustanovuje:

Označovanie GMO a verejná konzultácia sa stávajú povinnými. Európska komisia je povinná konzultovať s príslušnými vedeckými výbormi všetky záležitosti, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Musia sa zriadiť registre s cieľom zaznamenávať informácie o genetických modifikáciách v GMO spolu s miestom ich výskytu. Pravidlá vedenia týchto registrov sú stanovené v rozhodnutí 2004/204/ES.

Každé tri roky musí Komisia vydať správu o skúsenostiach s GMO umiestnenými na trhu a súhrn opatrení prijatých krajinami EÚ pri vykonávaní tejto smernice.

Zatiaľ čo táto smernica umožňuje krajinám EÚ, aby obmedzili alebo zakázali uvoľnenie GMO, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, smernica (EÚ) 2015/412 ju mení a dáva krajinám EÚ možnosť zakázať alebo obmedziť GMO, ktoré boli na úrovni EÚ povolené alebo prechádzajú povoľovaním, a to z viacerých dôvodov. Medzi dôvody, ktoré môžu krajiny EÚ uplatniť, patria územné plánovanie, využívanie pôdy, sociálno–ekonomické vplyvy, koexistencia* a verejná politika.

Pozmeňovacia smernica ďalej stanovuje lehoty a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na prijímanie rozhodnutí o úprave geografického rozsahu povolenia, vrátane práva na výnimku na základe nových objektívnych okolností.

Od 3. apríla 2017 musia krajiny EÚ, v ktorých sa pestujú GMO, zaviesť v hraničných oblastiach svojich území opatrenia s cieľom zamedziť možnej cezhraničnej kontaminácii do susedných krajín EÚ, v ktorých je pestovanie GMO zakázané, ak nie sú takéto opatrenia zbytočné na základe osobitných geografických podmienok.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. apríla 2001. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 17. októbra 2002.

KONTEXT

Táto smernica je len jedným z viacerých stavebných blokov právneho rámca EÚ v oblasti GMO. Ďalšími stavebnými blokmi sú smernice a nariadenia (zamerané napríklad na problematiku geneticky modifikovaných potravín alebo cezhraničného pohybu GMO), ktorých cieľom chrániť zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, zaviesť harmonizované postupy a zabezpečiť vysledovateľnosť GMO umiestnených na trh.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Zámerné uvoľnenie: v kontexte tohto právneho predpisu ide o akékoľvek úmyselné zavedenie GMO, pre ktoré sa nepoužili žiadne kontrolné opatrenia, do životného prostredia.
Geneticky modifikované organizmy: používanie techník modernej biotechnológie nazývanej génová technológia, ktorou je možné zmeniť genetické zloženie živých buniek a organizmov. Umožňuje človeku pestovať rastliny a chovať zvieratá, ktoré majú napríklad vyššiu výnosnosť alebo lepšiu odolnosť voči chorobám.
Koexistencia: existencia geneticky modifikovaných, konvenčných a ekologických plodín vyžaduje pravidlá na zabezpečenie toho, aby bolo možné udržať ich navzájom oddelené počas pestovania, zberu, dopravy, skladovania a spracovania.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1 – 39)

Následné zmeny smernice 2001/18/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2004/204/ES z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné opatrenia pre prevádzku registrov pre zaznamenávanie informácií o genetických modifikáciách v GMO ustanovených v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 20 – 22)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1 – 23)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24 – 28) Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 11.12.2017