Zásada „znečisťovateľ platí“ a environmentálna zodpovednosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa ustanovujú pravidlá založené na zásade „znečisťovateľ platí“. To znamená, že spoločnosť, ktorá spôsobí environmentálnu škodu, je za ňu zodpovedná a musí prijať potrebné preventívne alebo nápravné opatrenie a znášať všetky súvisiace náklady.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa environmentálna škoda vymedzuje ako:

Táto definícia zahŕňa vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia (keďže sa tým ovplyvňuje stav pôdy alebo vody), vnútrozemských povrchových vôd a podzemných vôd a akékoľvek zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov, ako je stanovené v smernici 2001/18/ES.

Rozsah pôsobnosti

Existujú 2 scenáre výskytu zodpovednosti:

Výnimky

K výnimkám patrí ozbrojený konflikt, prírodná katastrofa, zodpovednosť za tie druhy environmentálnych škôd, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory (napr. znečisťovanie morí), a jadrové riziká, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Euratome.

Preventívne a nápravné opatrenia

Spoločnosť musí zaplatiť za preventívneopatrenia a nápravnéopatrenia , okrem určitých situácií, napríklad ak škodu spôsobila tretia strana napriek príslušným bezpečnostným opatreniam, alebo škoda bola výsledkom dodržania úradného pokynu.

Vykonávanie

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. apríla 2004. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. apríla 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Environmentálna zodpovednosť na webovom sídle Európskej komisie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56 – 75)

Následné zmeny smernice 2004/35/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na informačné účely

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [COM(2016) 204 final, zo 14. apríla 2016]

Pracovný dokument útvarov Komisie Hodnotenie REFIT smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorý je sprievodným dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [SWD(2016) 121 final zo 14. apríla 2016]

Posledná aktualizácia 05.10.2016