Zásada „znečisťovateľ platí“ a environmentálna zodpovednosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá vychádzajúce zo zásady znečisťovateľ platí. Znamená to, že spoločnosť, ktorá spôsobí environmentálnu škodu, za ňu nesie zodpovednosť a musí vykonať potrebné preventívne alebo nápravné kroky a znášať všetky s tým súvisiace náklady.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa environmentálna škoda vymedzuje ako:

Definícia zahŕňa vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia (čo ovplyvňuje stav zeme alebo vody), do vnútrozemských povrchových a podzemných vôd a akékoľvek zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov, ktoré sú vymedzené v smernici 2001/18/ES.

Rozsah pôsobnosti

Existujú dva scenáre výskytu zodpovednosti:

Výnimky

K výnimkám patrí ozbrojený konflikt, prírodná katastrofa, zodpovednosť za tie druhy environmentálnych škôd, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory (napr. znečisťovanie morí), a jadrové riziká, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Euratome.

Preventívne a nápravné opatrenia

Spoločnosť musí zaplatiť za preventívne opatrenianápravné opatrenia, okrem určitých situácií, napríklad ak škodu spôsobila tretia strana napriek príslušným bezpečnostným opatreniam, alebo škoda bola výsledkom dodržania úradného pokynu.

Vykonávanie

Zmena nariadením (EÚ) 2019/1010

Smernica bola v roku 2019 zmenená nariadením (EÚ) 2019/1010, ktorým sa zosúlaďujú a zefektívňujú povinnosti podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Nižšie sú uvedené nové pravidlá platné od 26. júna 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. apríla 2004 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 30. apríla 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56 – 75)

Následné zmeny smernice 2004/35/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [COM(2016) 204 final zo 14. apríla 2016]

Pracovný dokument útvarov Komisie: Hodnotenie REFIT smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorý je sprievodným dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [SWD(2016) 121 final zo 14. apríla 2016]

Posledná aktualizácia 17.06.2020