Národné emisné hraničné hodnoty pre určité látky znečisťujúce ovzdušie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej hraničné hodnoty celkových národných emisií štyroch znečisťujúcich látok: oxid siričitý, oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny a amoniak.

Tieto látky môžu spôsobovať:

Opatrenia EÚ sú nevyhnutné, pretože tieto znečisťujúce látky majú trvalo cezhraničnú povahu. Hraničné hodnoty sú prvou etapou na ceste k dosahovaniu ambicióznejších dlhodobých cieľov.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Keďže znečistenie ovzdušia je medzinárodný problém prekračujúci národné hranice, EÚ pristúpila v júni 2003 k Protokolu z roku 1979 o znížení kyslosti, eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátu (pozri príslušné zhrnutie).

V roku 2013 Komisia poznamenala, že kvalita ovzdušia Európy sa značne zlepšila, ale ešte stále nespĺňa stanovené ciele. Posúdenie, ktoré vymedzila vo svojom oznámení „Program Čisté ovzdušie pre Európu“, sprevádzalo prijatie smernice (EÚ) 2016/2284národných emisiách určitých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Touto smernicou sa zrušuje smernica 2001/81/ES s cieľom rozšíriť národné emisné stropy do roku 2020 a zaviesť nové stropy na rok 2025.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22 – 30)

Následné zmeny smernice 2001/81/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1 – 31)

Rozhodnutie Rady 2003/507/ES z 13. júna 2003 o pristúpení Európskeho spoločenstva k Protokolu z roku 1979 o znížení kyslosti, eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátu (Ú. v. EÚ L 179, 17.7.2003, s. 1 – 2)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Program Čisté ovzdušie pre Európu [COM(2013) 918 final z 18. decembra 2013]

Posledná aktualizácia 29.08.2019