Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Prístup na základe žiadosti

Aktívne šírenie

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 14. februára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 14. februára 2005.

KONTEXT

* HLAVNÉ POJMY

Informácie o životnom prostredí: Akékoľvek informácie v písomnej, vizuálnej, zvukovej, elektronickej alebo ľubovoľnej inej forme o otázkach vymedzených v článku 2 ods. 1 smernice 2003/4/ES.

Verejný orgán: Predovšetkým vláda alebo iná vnútroštátna, regionálna alebo miestna administratíva vrátane verejných poradných orgánov a jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje tento právny predpis. Vlády EÚ môžu rozhodnúť, že táto definícia nezahŕňa orgány, keď konajú s právomocou súdu alebo zákonodarcu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26 – 32)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43 – 48)

Rozhodnutie Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1 – 3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13 – 19)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1 – 14)

Posledná aktualizácia 26.01.2017