Štatistika o odpadoch

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike EÚ o odpadoch

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Právny predpis sa vzťahuje na tvorbu štatistiky krajinami EÚ a Európskou komisiou v ich príslušných oblastiach právomocí:

Nomenklatúra

Krajiny EÚ a Komisia sú pri tvorbe štatistiky povinné používať nomenklatúry (kategórie) vymedzené v prílohách I až III. Tieto nomenklatúry sa vzťahujú na

Zber údajov

Údaje použité pri tvorbe štatistiky sa majú zbierať prostredníctvom prieskumov, postupov štatistických odhadov alebo čerpania z administratívnych alebo iných zdrojov. Z prieskumov sú vylúčené podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov, pokiaľ nevytvárajú veľké množstvá odpadov.

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Krajiny EÚ musia posielať štatistické výsledky (vrátane dôverných údajov) úradu Eurostat do 18 mesiacov od skončenia referenčných období vymedzených v prílohe I a II. Robí sa tak každé dva roky.

Komisia môže prijať opatrenia potrebné na uplatnenie alebo pozmenenie nariadenia. Tieto opatrenia sa týkajú:

Správy

Komisia každé tri roky podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o štatistikách, ktoré boli vypracované podľa tohto nariadenia, o ich kvalite a zaťažení podnikov.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. decembra 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES 332, 9.12.2002, s. 1 – 36)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2150/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2005, s. 6 – 12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch (Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 26 – 37)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.11.2016