Kvalita benzínu a naftových palív: síra a olovo

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Benzín

Motorová nafta

Zníženie emisií skleníkových plynov

Podávanie správ

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

V krajinách EÚ mala byť transponovaná do 1. júla 1999. Krajiny EÚ musia tieto pravidlá uplatňovať od 1. januára 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Necestné pojazdné stroje: veľké množstvo motorových súprav v strojoch používané na iné účely, ako je preprava tovaru alebo cestujúcich, napr. buldozéry, kompresory, zadné nakladače alebo čelné nakladače.
Podávanie správ o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu: podávanie správ o emisiách CO2, CH4 a N2O z ťažby, spracovania a distribúcie palív.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68)

Následné zmeny smernice 98/70/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1 – 77)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82 – 209)

Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2015, s. 26 – 67)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z 8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 351, 9.12.2014, s. 3 – 5)

Odporúčanie Komisie 2005/27/ES z 12. januára 2005 týkajúce sa toho, čo na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES o benzíne a motorovej nafte predstavuje dostupnosť bezolovnatého benzínu a motorovej nafty s maximálnym obsahom síry na primerane vyváženom geografickom základe (Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 26 – 29)

Posledná aktualizácia 19.09.2019