Ochrana biodiverzity Európy (Natura 2000)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Ochrana lokalít (sústava Natura 2000)

Konzultačný proces

Ciele a opatrenia ochrany

Posúdenie plánov/projektov

Ochrana druhov

Krajiny EÚ musia:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. júna 1992. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 10. júna 1994.

KONTEXT

Sústava Natura 2000 predstavuje takmer jednu pätinu pevniny EÚ a viac ako 250 000 km2 morských oblastí.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Osobitné chránené územie: lokalita európskeho významu (t. j. EÚ), označená krajinami EÚ, v ktorej sa uplatňujú potrebné ochranné opatrenia na zabezpečenie zachovania alebo obnovy prirodzených biotopov a/alebo populácií druhov, pre ktoré je lokalita vymedzená, v priaznivom stave ochrany.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7 – 50)

Následné zmeny smernice 92/43/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Stav prírody v Európskej únii – Správa o stave a trendoch typov biotopov a druhov, na ktoré sa vzťahuje smernica o biotopoch a smernica o vtákoch za obdobie rokov 2007 – 2012 podľa článku 17 smernice o biotopoch a článku 12 smernice o vtákoch [COM(2015) 219 final z 20. mája 2015]

Posledná aktualizácia 21.02.2017