Bernský dohovor

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Rozhodnutie 88/72/EHS o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

Bernský dohovor nadobudol platnosť 6. júna 1982.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Ú. v. ES L 38, 10.2.1982, s. 3 – 32)

Rozhodnutie Rady 82/72/EHS z 3. decembra 1981, ktoré sa týka uzavretia Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) (Ú. v. ES L 38, 10.2.1982, s. 1 – 2)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 98/746/ES z 21. decembra 1998, ktoré sa týka schválenia zmien a doplnkov k dodatkom II a III k Bernskému dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, ktoré boli prijaté na 17. zasadnutí Stáleho výboru dohovoru, v mene Spoločenstva (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 114)

Posledná aktualizácia 15.05.2020