Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 93/98/EHS – schválenie Bazilejského dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHOVORU?

Rozhodnutie schvaľuje Bazilejský dohovor v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva (dnešnej EÚ).

Dohovor je najkomplexnejšou globálnou environmentálnou dohodou o nebezpečných odpadoch a iných odpadoch. Jeho cieľom je chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami, ktoré vznikajú z tvorby nebezpečných odpadov a iných odpadov, z ich pohybov cez štátne hranice (prechod hraníc) a z nakladania s nimi.

Dohovor upravuje pohyby nebezpečných odpadov a iných odpadov cez štátne hranice a vyžaduje, aby strany dohovoru zabezpečili, že budú s týmito odpadmi nakladať a zneškodňovať ich spôsobom, ktorý je prijateľný z hľadiska životného prostredia.

Strany dohovoru sa zaväzujú:

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Dohovor má 8 príloh:

Všeobecné záväzky dohovoru

Zmluvné strany sa dohodli, že:

Každá strana môže určiť dodatočné požiadavky, ktoré sú v súlade s dohovorom.

Žiadosti

Dohovor zavádza žiadosti, ktoré sa týkajú:

Nezákonná preprava

V prípade, že sú odpady vyvezené nezákonne, musia ich strany dohovoru spätne doviezť.

Nakladanie prijateľné z hľadiska životného prostredia

Strany sa dohodli, že budú spolupracovať na prijateľných spôsoboch nakladania s nebezpečnými odpadmi a inými odpadmi z hľadiska životného prostredia.

Riešenie sporov

Strany by mali urovnať spory rokovaním alebo inými zmierovacími prostriedkami podľa vlastného výberu. Ak sa nenájde riešenie, spor sa predloží Medzinárodnému súdnemu dvoru alebo arbitrážnemu orgánu zloženému z troch členov.

Sekretariát

Sekretariát uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi stranami.

Budovanie kapacít

Regionálne a subregionálne strediská na celom svete poskytujú školenie a budovanie kapacít.

Vykonávacie právne predpisy

Dohovor bol zapracovaný do práva EÚ prostredníctvom nariadenia (ES) č. 1013/2006 a jeho následných zmien.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 1. februára 1993. Dohovor sa uplatňuje od 8. mája 1994.

KONTEXT

Stranou dohovoru je okrem krajín EÚ aj EÚ. EÚ ratifikovala dodatok o zákaze, ktorý zakazuje vývoz odpadu do krajín mimo OECD, aj keď tento dodatok ešte nenadobudol medzinárodnú platnosť.

O dohovore sa rokovalo pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie a bol prijatý v roku 1989.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Zneškodňovanie: zahŕňa postupy, ktoré vedú ku konečnému zneškodneniu, a postupy, ktoré môžu viesť k obnovovaniu zdrojov, recyklácii, regenerácii odpadu, priamemu opätovnému používaniu alebo inému používaniu.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 93/98/EHS z 1. februára 1993 o uzavretí Dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilejský dohovor) v mene spoločenstva (Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 1– 2)

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní (Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3 – 22)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1 – 98)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1013/2006 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 15.03.2018