Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa ustanovuje systém obchodovania s emisiami (ETS)*. Je to nosný pilier politiky EÚ v oblasti boja proti zmene klímy znížením emisií skleníkových plynov nákladovo a ekonomicky efektívnym spôsobom. Je založený na zásade „systému stropov a obchodovania“*.

S vývojom systému krajiny EÚ niekoľkokrát zmenili a doplnili pôvodnú legislatívu. Najnovšie zmeny boli dohodnuté v marci 2018.

HLAVNÉ BODY

Súčasná (tretia) fáza EU ETS trvá od 2013 do 2020.

Systém sa vzťahuje na:

Od 1. januára 2005 musia prevádzkovatelia zariadení vykonávajúcich činnosti, na ktoré sa vzťahuje legislatíva, uvoľniť náležitý počet emisných kvót na pokrytie ich emisií skleníkových plynov.

Celkový počet emisných kvót vydaných v rámci EÚ sa každoročne znižuje: o 1,74 % v období od 2013 do 2020 a o 2,2 % od roku 2021.

Lietadlá prilietavajúce na letiská v EÚ, na Islande a v Nórsku z iných častí sveta majú zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami výnimku do 31. decembra 2023.

Kvóty:

Od roku 2021 je možné obchodovať formou aukcií s 57 % kvót. Minimálne polovica výnosov krajín EÚ sa musí použiť na účely súvisiace s klímou.

Vytvoria sa dva nové mechanizmy financovania nízkouhlíkových technológií:

Krajiny EÚ:

Všetky tieto kroky sa plnia na základe pravidiel harmonizovaných na úrovni EÚ.

Európska komisia:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. októbra 2003 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 31. decembra 2003.

KONTEXT

Podľa Kjótskeho protokolu o zmene klímy schváleného v decembri 1997 sa EÚ zaviazala znížiť emisií skleníkových plynov medzi rokmi 2008 a 2012 o 8 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

V druhom období Kjótskeho protokolu (2013 – 2020) sa do roku 2020 tento záväzok zvýšil na 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Počas štvrtej fázy systému EÚ na obchodovanie s emisiami (2021 – 2030) si EÚ stanovila cieľ znížiť svoje emisie minimálne o 40 % do roku 2030 v súlade s parížskou dohodou o zmene klímy z roku 2015. Na splnenie svojich cieľov EÚ zaviedla systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Každá kvóta predstavuje emisiu 1 metrickej tony CO2 alebo ekvivalentu CO2 za konkrétne obdobie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Systém EÚ obchodovania s emisiami (EU ETS) – prvý a doteraz najväčší medzinárodný systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Zahŕňa takmer 11 000 elektrární a výrobných závodov v 28 krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku, pričom sa vzťahuje aj na činnosti leteckej dopravy.
Zásada systému stropov a obchodovania – EU ETS funguje na základe tejto zásady. „Strop“ alebo limit sa nastaví na základe celkového množstva určitých skleníkových plynov, ktoré môžu emitovať továrne, elektrárne a iné zariadenia v rámci systému. Strop sa postupne obmedzuje, takže celkové emisie klesajú. Vďaka systému je možné obchodovať s kvótami, aby celkové emisie zariadení a prevádzkovateľov lietadiel zostali v rámci stanoveného stropu, a aby bolo možné prijímať najmenej nákladné opatrenia na znižovanie emisií.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46)

Následné zmeny smernice 2003/87/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a smernice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 155 – 161)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1 – 5)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 03.10.2018