Zmluva o energetickej charte a jej protokol

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 98/181/ES, ESUO, Euratom – uzavretie zmluvy o energetickej charte a protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami

Záverečný akt medzinárodnej konferencie a rozhodnutie konferencie o energetickej charte so zreteľom na zmenu a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Spoločné vyhlásenia – Príloha I: Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Príloha II: Rozhodnutia súvisiace s prijatím zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu

Záverečný akt Konferencie o Európskej energetickej charte – Príloha 1: Zmluva o energetickej charte – Príloha 2: Rozhodnutia so zreteľom na zmluvu o energetickej charte

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Hlavné ustanovenia zmluvy o energetickej charte sa týkajú ochrany investícií, obchodu s energetickými materiálmi a produktmi, tranzitu a urovnávania sporov.

Podnikanie, investície, obchod a ochrana

Zmluva zahŕňa tieto ustanovenia:

Zvrchovanosť nad energetickými zdrojmi

Zmluva uznáva zvrchované práva krajín na energetické zdroje a opätovne potvrdzuje, že tieto práva musia byť vykonávané v súlade s medzinárodným právom bez toho, aby bol dotknutý všeobecný cieľ podpory prístupu k energetickým zdrojom, ich prieskumu a obchodného rozvoja.

Environmentálne aspekty

Transparentnosť

Zmluvné strany musia určiť najmenej jedno informačné miesto, na ktoré je možné adresovať žiadosti o informácie o zákonoch, nariadeniach, právnych rozhodnutiach a všeobecných administratívnych rozhodnutiach týkajúcich sa energetických materiálov a produktov.

Urovnávanie sporov

Zmluva obsahuje ustanovenia o riešení sporov medzi zúčastnenými štátmi diplomatickou cestou a ad hoc súdmi a, v prípade investícií, medzi investormi a hostiteľskými štátmi. Ak sa spor investora nepodarí urovnať zmierom do troch mesiacov, môžu sa investori rozhodnúť predložiť ho na riešenie:

Signatári, konferencia energetickej charty, protokoly a vyhlásenia

Výnimky

Zmluvné strany nesmú realizovať žiadne investície súvisiace s obchodom v rozpore so Všeobecnou dohodou o clách a obchode z roku 1994 (GATT), ktorou bola založená Svetová obchodná organizácia (WTO), a žiadne ustanovenia zmluvy neoslobodzujú členov WTO od tejto dohody.

Zmluva nevylučuje, aby ktorýkoľvek signatár prijal opatrenia:

Protokol energetickej charty

Protokol bol prijatý v súlade so zmluvou. Medzi jeho ciele patria:

Medzinárodná energetická charta

Viac ako 65 krajín a organizácií vrátane EÚ a všetkých krajín EÚ prijalo a podpísalo v roku 2015 novú Medzinárodnú energetickú chartu. Účelom tejto novej charty je zapojiť čo najviac nových krajín, ktoré sú ochotné spolupracovať v oblasti energetiky a uvedomujú si, aký význam má energetická bezpečnosť pre krajiny, ktoré energiu vyrábajú, spotrebúvajú a zabezpečujú jej tranzit. Nová charta vychádza z energetickej charty z roku 1991 a modernizuje ju.

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Zmluva o energetickej charte nadobudla účinnosť 16. apríla 1998, pričom dodatky o ustanoveniach súvisiacich s obchodom, predovšetkým s cieľom nahradiť odkazy na GATT odkazmi na WTO, sa uplatňujú od 23. júla 1998.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom z 23. septembra 1997 o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami (Ú. v. ES L 69, 9.3.1998, s. 1 – 116)

Záverečný akt medzinárodnej konferencie a rozhodnutie konferencie o energetickej charte so zreteľom na zmenu a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Spoločné vyhlásenia – Príloha I: Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Príloha II: Rozhodnutia súvisiace s prijatím zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu (Ú. v. ES L 252, 12.9.1998, s. 23 – 46)

Záverečný akt Konferencie o Európskej energetickej charte – Príloha 1: Zmluva o energetickej charte – Príloha 2: Rozhodnutia vo vzťahu k Zmluve o energetickej charte (Ú. v. ES L 380, 31.12.1994, s. 24 – 88)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konferencia energetickej charty – Pravidlá týkajúce sa postupu pri zmierovacom konaní v oblasti tranzitu (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 39 – 44)

Rozhodnutie Rady 2001/595/ES z 13. júla 2001 o uzatvorení dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy k energetickej charte v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 32)

Rozhodnutie Rady 1999/37/ES z 26. novembra 1998 o stanovisku, ktoré má zaujať Európske spoločenstvo, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týkajú priebehu zmierovacieho konania sporov v oblasti tranzitu, ktoré majú byť prijate Konferenciou energetickej charty (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 37 – 38)

Posledná aktualizácia 25.05.2020