Vyhľadávanie, prieskum a ťažba uhľovodíkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 94/22/ES – podmienky udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica stanovuje pre celú EÚ pravidlá na zaručenie nediskriminačného prístupu k činnostiam vyhľadávania, prieskumu a ťažby uhľovodíkov.

Tieto pravidlá majú:

HLAVNÉ BODY

Smernica sa týka povolení na právo vyhľadávať, preskúmavať alebo ťažiť uhľovodíky.

Uvádza sa v nej, že zemepisné obmedzenie povolenia a lehota povolenia sa musia stanoviť s ohľadom na najlepší možný spôsob vykonávania týchto činností z hospodárskeho a technického hľadiska. Cieľom je zabrániť tomu, aby mal jediný subjekt výlučné práva na oblasť, v ktorej môžu vyhľadávanie, prieskum a ťažbu účinnejšie vykonávať viaceré subjekty.

Zákony, ktorými sa jedinému subjektu vyhradzuje právo na získanie povolení v určitej zemepisnej oblasti na území krajiny EÚ, mali príslušné krajiny zrušiť do 1. januára 1997.

Konania na udeľovanie povolení musia byť transparentné a musia byť založené na objektívnych, nediskriminačných kritériách. Preto musia byť prístupné pre všetkých záujemcov.

Pri výbere z rôznych subjektov sa musí vychádzať:

Všetky informácie týkajúce sa povolenia (typ povolenia, zemepisná oblasť alebo jej časti, na ktoré sa môže predložiť žiadosť, plánovaný termín na udelenie povolenia, kritériá výberu, atď.) sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie aspoň 90 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí.

Krajiny EÚ si však ponechávajú právo podmieniť prístup k uvedeným činnostiam a ich vykonávanie s ohľadom na:

Zavádzajú sa postupy na dosiahnutie vzájomnej dohody s krajinami mimo EÚ, na základe ktorej sa so subjektmi krajín EÚ musí v krajinách mimo EÚ zaobchádzať porovnateľne s tým, ako sa so subjektmi krajín mimo EÚ zaobchádza v EÚ.

Smernica 94/22/ES dopĺňa smernicu 2014/25/EÚ – verejné obstarávanie – pravidlá pre odvetvia vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. júna 1994 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 1. júla 1995.

KONTEXT

Krajiny EÚ majú zvrchované práva na zásoby uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú na ich území, preto je na každej krajine, aby určila zemepisné oblasti, v ktorých je možné vykonávať práva na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, a povolila subjektom tieto práva vykonávať.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3 – 8)

SÚVISIACI DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374)

Následné zmeny smernice 2014/25/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 23.01.2019