Usmernenia týkajúce sa pojmu ovplyvnenie obchodu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia týkajúce sa pojmu ovplyvnenie obchodu uvedené v článkoch 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA USMERNENIA UPLATŇUJÚ?

Uplatňujú sa od 27. apríla 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Kartel: skupina podobných, no nezávislých spoločností, ktoré sa spoja s cieľom stanoviť ceny, obmedziť produkciu alebo rozdeliť si medzi sebou trhy alebo zákazníkov.
Vertikálne dohody: dohody medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia na rôznych úrovniach dodávateľského reťazca, napríklad spoločnosťami, z ktorých jedna dodáva výrobný materiál druhej spoločnosti.
Horizontálne dohody: dohody medzi konkurenčnými spoločnosťami.
Usídlenie: sloboda spoločností (či už ide o samostatne zárobkovo činné osoby a profesionálov alebo právnické osoby, ako sú firmy), ktoré legálne pôsobia v jednej krajine EÚ, vykonávať hospodársku činnosť stabilným a nepretržitým spôsobom v inej krajine EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie – Usmernenia týkajúce sa pojmu vplyv na obchod podľa článkov 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81 – 96)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva – Kapitola 1 – Pravidlá hospodárskej súťaže – Oddiel 1 – Pravidlá uplatňované na podniky – Článok 101 (pôvodný článok 81 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 88 – 89)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva – Kapitola 1 – Pravidlá hospodárskej súťaže – Oddiel 1 – Pravidlá uplatňované na podniky – Článok 102 (pôvodný článok 82 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 89)

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 29.05.2020