Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je prispôsobiť právne predpisy o autorských právach a súvisiacich právach technologickému vývoju a predovšetkým informačnej spoločnosti a zároveň zabezpečiť vysoký stupeň ochrany duševného vlastníctva. Smernicou sa okrem toho vykonávajú dve medzinárodné zmluvy, ktoré boli uzavreté v decembri 1996, a to Zmluva WIPO o autorskom práve a Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch.

Je jednou z desiatich smerníc vrátane smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, smernice o osirelých dielach a smernice okolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, ktoré spoločne vytvárajú právne predpisy EÚ o autorských právach.

HLAVNÉ BODY

Touto smernicou sa harmonizujú hlavné práva poskytované autorom a iným nositeľom práv (právo rozmnožovania, právo verejného prenosu a právo šírenia) a v menšej miere aj výnimky a obmedzenia týkajúce sa týchto práv. Súčasne sa ňou harmonizuje ochrana technologických opatrení a informácie, sankcie a opravné prostriedky týkajúce sa správy práv.

Právo rozmnožovania

Krajiny EÚ musia ustanoviť výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti:

Právo verejného prenosu

Krajiny EÚ musia poskytnúť autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos ich diel. To zahŕňa sprístupňovanie ich diel verejnosti takým spôsobom, aby verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.

Krajiny EÚ musia mať aj pravidlá o výlučnom práve umožniť prístup:

Právo šírenia

Výnimky a obmedzenia

V smernici sa uvádza kompletný zoznam výnimiek a obmedzení k právam s cieľom uľahčiť používanie chráneného obsahu za zvláštnych okolností.

Existuje povinná výnimka z práva rozmnožovania pre určité prípady dočasného rozmnožovania, ktoré sú integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu (prechodné rozmnoženiny) a ktoré majú za cieľ umožniť oprávnené použitie diela alebo iného predmetu ochrany alebo jeho transmisiu v sieti medzi tretími stranami prostredníctvom sprostredkovateľa.

Právna ochrana

Ochrana informácií na správu práv

Krajiny EÚ musia zabezpečiť právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 22. júna 2001. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. decembra 2002.

HLAVNÉ POJMY

* Záznam: dielo musí byť vyhotovené v rozmnoženine, ktorá umožňuje videnie alebo rozmnoženie diela ostatnými (t. j. na hmotnom nosiči, ako je napríklad nahrávka).

* Reprografia: veda a postup kopírovania a rozmnožovania dokumentov a grafických materiálov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19)

Následné zmeny smernice 2001/29/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45 – 86) („IPRED“). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35) („smernica o nájme a vypožičaní“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 32 – 36) („smernica o práve ďalšieho predaja“)

Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15 – 21) („smernica o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22) („smernica o softvéroch“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28) („smernica o databázach“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12 – 18) („smernica o lehote ochrany“). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12) („smernica o osirelých dielach“)

Posledná aktualizácia 04.04.2016