Právo ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/84/ES o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je zaviesť záväzné právo na ďalší predaj* v prospech autorov pôvodných umeleckých diel v celej EÚ.

HLAVNÉ BODY

Umelecké diela, na ktoré sa vzťahuje právo na ďalší predaj

Ak umelecké diela zhotovil umelec alebo ak ide o kópie vyhotovené v obmedzených počtoch, ktoré sa v odbornom kontexte považujú za pôvodné umelecké diela (napríklad obmedzená produkcia alebo podpísané diela), právo na ďalší predaj sa vzťahuje na tieto diela:

Právo na ďalší predaj neplatí pre pôvodné rukopisy spisovateľov a skladateľov.

Predmet práva na opätovný predaj

Obdobie ochrany práva na ďalší predaj

Obdobie ochrany je stanovené v smernici 2006/116/ES, ktorou sa harmonizuje obdobie ochrany autorských práv a niektorých súvisiacich práv, a trvá 70 rokov po smrti autora.

Výpočet výšky práva na ďalší predaj

Príjemcovia

Právo na získanie informácií

Osoby s nárokom na poplatky za poskytnutie práv môžu počas obdobia troch rokov po ďalšom predaji požiadať ktoréhokoľvek z odborníkov na trh s umením, aby im poskytol informácie, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie platby poplatkov za poskytnuté práva v súvislosti s ďalším predajom.

Správa o vykonávaní smernice a kľúčových zásadách a odporúčaniach

V roku 2011 Európska komisia prijala správu o vykonávaní smernice. Správa obsahuje návrh na vytvorenie dialógu zainteresovaných strán (vrátane organizácií na správu výberu poplatkov za poskytnuté práva, autorov a odborníkov na trh s umením, ako sú obchodníci s umeleckými dielami, galérie a aukčné siene), v rámci ktorého by sa mali vypracovať odporúčania na zdokonalenie systému vyberania a rozdeľovania práv ďalšieho predaja v EÚ. Zástupcovia týchto organizácií sa v roku 2014 zaviazali dodržiavať „Hlavné zásady a odporúčania o správe práv autorov na ďalší predaj“.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

KONTEXT

Hoci sa v Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel autorovi pôvodného umeleckého diela priznáva právo na ďalší predaj, toto právo nie je záväzné, čo znamená, že určité krajiny EÚ toto právo neuplatňujú. V dôsledku toho existujú prekážky pre vnútorný trh, dochádza na ňom k narušeniam hospodárskej súťaže a chýba aj ochrana pre autorov pôvodných umeleckých diel.

HLAVNÉ POJMY

Právo na ďalší predaj: právo v prospech autora pôvodného umeleckého diela na percento z ceny získanej za každý ďalší predaj diela, ktorý uskutočnili odborníci na trh s umením (aukčné siene, galérie alebo iné subjekty na trhu s umením).

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2001/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 32 – 36)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Správa o vykonávaní a účinku smernice o práve ďalšieho predaja (2001/84/ES) [KOM(2011) 878 v konečnom znení, 14.12.2011]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12 – 18)

Následné zmeny smernice 2006/116/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 11.01.2019