Kontrola štátnej pomoci v Európskej únii: hlavná problematika hospodárskej súťaže

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 - podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (štátna pomoc)

SÚHRN

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zakazuje štátna pomoc, pokiaľ nie je zdôvodnená všeobecným hospodárskym rozvojom. Európska komisia je zodpovedná zabezpečiť, aby bola štátna pomoc v súlade s pravidlami Európskej únie.

S cieľom zabrániť tomu, aby podniky na vnútornom trhu EÚ využívali selektívne výhody, ktorými sa narúša hospodárska súťaž, vo všeobecnosti platí, že štátna pomoc je zakázaná. V niektorých prípadoch je však štátna intervencia potrebná s cieľom vyrovnať zlyhanie trhu. Komisia zabezpečuje dodržiavanie týchto pravidiel, ako aj to, aby sa výnimky uplatňovali rovnako v celej EÚ. Postupy sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 659/1999 a jeho pozmeňujúcich aktoch a vykonávacích opatreniach.

Rozličné schémy pomoci preskúmané Komisiou

Vo všeobecnosti platí, že krajiny EÚ musia Komisiu oboznámiťs novými opatreniami pomoci ešte pred ich vykonávaním. V oznámení musia krajiny EÚ poskytnúť všetky potrebné informácie, aby mohla Komisia prijať rozhodnutie.

Komisia musí takisto preskúmať informácie, ktoré dostane o údajne neoprávnenej pomoci, t. j. pomoci udelenej bez predchádzajúceho povolenia. Ak je toto tvrdenie opodstatnené, začne predbežné vyšetrovanie, pokiaľ ide o prípady oznámenej pomoci.

Komisia takisto prehodnotí existujúce schémy pomoci, aby sa zabezpečilo, že sú stále v súlade s vnútorným trhom.

Predbežné preskúmanie

Každé oznámenie má za následok predbežné preskúmanie. Od prijatia vyplneného oznámenia má Komisia dva mesiace na to, aby rozhodla, či:

oznámenie predstavuje pomoc v zmysle pravidiel EÚ, alebo

je pomoc zlučiteľná s pravidlami EÚ, pretože jej pozitívne vplyvy prevažujú narušenia hospodárskej súťaže, alebo

prevládajú vážne pochybnosti o zlučiteľnosti opatrenia s pravidlami štátnej pomoci.

V prvých dvoch prípadoch sa dá opatrenie vykonať okamžite, ale v treťom prípade Komisia začne dôkladné konanie vo veci zisťovania.

Konanie vo veci formálneho zisťovania

Rozhodnutie začať tento postup sa zasiela príslušnej krajine EÚ. Obsahuje faktické a právne dôvody na zisťovanie vrátane predbežného zhodnotenia Komisie. Krajiny EÚ a zainteresované tretie strany majú 1 mesiac na predloženie pripomienok. Príslušná krajina EÚ sa takisto vyzve, aby sa vyjadrila k pripomienkam predloženým zainteresovanými stranami.

Konečné rozhodnutie

Komisia prijíma konečné rozhodnutie na konci konania vo veci formálneho zisťovania. Môže dôjsť k trom situáciám:

kladné rozhodnutie (t. j. opatrenie nie je pomocou alebo pomoc je v súlade s vnútorným trhom);

podmienečné rozhodnutie (opatrenie je zlučiteľné, ale jeho vykonávanie podlieha splneniu podmienok);

negatívne rozhodnutie (opatrenie je nezlučiteľné a nemožno ho vykonať).

Prípad sa takisto môže ukončiť, ak krajina EÚ oznámenie stiahne.

Vymáhanie pomoci

Ak Komisia prijme záporné rozhodnutie o pomoci, ktorá už bola vyplatená, zvyčajne od krajiny EÚ žiada, aby od príjemcu vymohla pomoc (plus úrok). Ak krajina EÚ nezabezpečí súlad s rozhodnutím v riadnom čase, Komisia sa s tým môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie.

Premlčacia lehota na vymáhanie je 10 rokov.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 659/1999

16. apríla 1999

-

Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1 - 9

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 734/2013

20. augusta 2013

-

Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 15 - 22

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 659/1999 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie akty

Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s.1 - 134)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 372/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o výpočet určitých lehôt na vybavovanie sťažností a označenie a ochranu dôverných informácií (Ú. vestník v. EÚ L 109, 12.04.2014, s. 14 - 22, s. 14 - 22)

Oznámenie Komisie

Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 3 - 12)

Posledná aktualizácia 21.09.2015