Autorské právo a súvisiace práva: lehota ochrany

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je zosúladenie lehoty ochrany autorského práva* a niektorých práv súvisiacich s autorským právom*.

Smernicou sa kodifikuje a zrušuje smernica 93/98/EHS o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv.

HLAVNÉ BODY

Lehota ochrany autorského práva k literárnemu alebo umeleckému dielu je stanovená na 70 rokov od:

Lehota ochrany k filmovému alebo audiovizuálnemu dielu je stanovená na 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich nasledujúcich osôb:

Smernica bola zmenená smernicou 2011/77/EÚ, ktorou sa predĺžila lehota ochrany hudobných nahrávok. Dôvodom je, že výkonní umelci často začínajú kariéru v mladosti a lehota ochrany 50 rokov uplatňovaná na záznam výkonov, ako sú hudobné nahrávky, nechráni ich výkony počas celej dĺžky ich života. Touto smernicou sa teda predlžuje právo výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov na hudobné nahrávky z 50 na 70 rokov.

Smernicou 2011/77/EÚ sa zosúlaďuje aj spôsob výpočtu lehoty ochrany piesní a iných hudobných skladieb so slovami, ktoré majú viacerých autorov. Lehota ochrany uplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich nasledujúcich osôb (t. j. autora textu k skladbe alebo hudobného skladateľa).

Práva súvisiace s autorským právom

Lehota ochrany práv súvisiacich s autorským právom (filmoví producenti a vysielacie organizácie) je 50 rokov. Lehota sa vypočíta individuálne od dátumu výkonu, zverejnenia alebo oznámenia jeho záznamu. Lehota ochrany výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov bola smernicou 2011/77/EÚ predĺžená na 70 rokov.

Výpočet lehôt

Lehota ochrany začína plynúť vo všetkých krajinách EÚ súčasne. Počíta sa od 1. januára roku nasledujúceho po udalosti, ktorá dáva podnet na jej plynutie.

Ochrana diel s pôvodom v krajinách mimo EÚ

Ak dielo pochádza z krajiny mimo EÚ a autor diela nie je štátnym príslušníkom žiadnej krajiny EÚ, uplynie lehota ochrany poskytovaná v EÚ v deň uplynutia lehoty ochrany v krajine pôvodu diela, ktorá však nemôže byť dlhšia, ako je lehota ustanovená v EÚ.

Oznamovanie

Krajiny EÚ musia Európskej komisii ihneď oznámiť všetky plány týkajúce sa práv súvisiacich s autorským právom.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. januára 2007.

Smernicou 2006/116/ES sa kodifikuje a nahrádza smernica Rady 93/98/EHS, ktorá mala byť transponovaná do právnych predpisov krajín EÚ do roku 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Autorské právo: chráni záujmy tvorcov tým, že im priznáva vlastnícke práva k ich tvorbe alebo dielam.
Práva súvisiace s autorským právom: tieto práva chránia právne záujmy osôb alebo subjektov, ktoré buď:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12 – 18)

Následné zmeny smernice 2006/116/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 11.01.2019