Biotechnologické vynálezy – právna ochrana

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/44/ES – právna ochrana biotechnologických vynálezov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizuje sa ňou vnútroštátne patentové právo týkajúce sa biotechnologických vynálezov.

Spresňuje sa v nej, ktoré vynálezy sú a ktoré nie sú patentovateľné na etickom základe.

HLAVNÉ BODY

V roku 2012 Európska komisia zriadila skupinu odborníkov, ktorá mala preskúmať technický vývoj a dôsledky patentového práva v oblasti biotechnológií a genetického inžinierstva. Skupina pomáha Komisii plniť si povinnosti podávania správ podľa smernice 98/44/ES.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. júla 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. júla 2000. V súčasnosti sa pravidlá vykonávajú prostredníctvom právnych predpisov všetkých krajín EÚ.

KONTEXT

Ochrana biotechnologických vynálezov

HLAVNÉ POJMY

*Biologický materiál – akýkoľvek materiál obsahujúci genetické informácie a schopný reprodukovať sa alebo byť reprodukovaný v biologickom systéme.

*Biologický spôsob – spôsob vytvárania rastlín alebo živočíchov je v podstate biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako sú kríženie a selekcia.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13 – 21)

Posledná aktualizácia 21.03.2016